University

University of Economics in Bratislava

University logo

University profile

 • The University of Economics in Bratislava (UEBA), established in 1940, is historically the first Higher Education Institution focused on Economics, Business and Management studies in Slovakia.
 • The UEBA is a public Higher Education Institution, considered nowadays as one of the most important educational and scientific-research institutions in the Slovak Republic.
 • It provides higher education in Bachelor’s, Master’s and Doctoral programmes for full-time and part-time students.
 • In terms of student numbers the UEBA’ s share of the Slovak Higher Education market is significant, and it maintains its leading position in the provision of Economics, Business and Management degree programmes.
 • On the basis of the comprehensive accreditation of Higher Education Institutions in the Slovak Republic, (2008 - 2009), the University was classified by the Slovak Accreditation Commission as a “university type higher education institution” which is the highest category of higher education institutions in Slovakia.
 • The University has achieved an excellent reputation as a result of the high employability of its graduates.
 • The UEBA has established a wide and mutually beneficial network with various institutions from both private and public sectors in Slovakia and abroad.
 • Numbers of University graduates hold leading positions in the Slovak economy and society.

 

Faculties :7 (6 in Bratislava, 1 in Košice)

Graduates :over 77,000

Number of Students :over 12,000

Number of Teachers :700

Number of study programmes :66

Number of  individual courses taught in foreign languages :over 80

Hlavnou úlohou EU v Bratislave je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied. Postavenie univerzity v oblasti vzdelávania a výskumu charakterizujú hlavne tieto indikátory: vývoj počtu študentov, vývoj počtu absolventov, záujem o štúdium, počet vysokoškolských učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra, počet akreditovaných študijných programov, výsledky vo vede a výskume, zahraničné vzťahy (mobility študentov a učiteľov) a zdroje financovania.

Absolvent školy je ekonóm, ktorý ovláda všeobecné ekonomické teórie, osvojil si poznatky z národohospodárskej politiky, podnikového hospodárstva, manažmentu, marketingu, financií, kvantitatívnych metód v ekonómii, informatiky, práva a ďalších disciplín využívaných v hospodárskej praxi a ktorý dokáže komunikovať aspoň v dvoch svetových jazykoch. Absolvent školy je adaptabilný a zároveň učiaci sa človek, ktorý po nastúpení do zamestnania si ďalej osvojuje potrebné pracovné návyky, ale aj nové teoretické poznatky týkajúce sa predovšetkým objektu práce.

So vznikom školy sú spojené mená takých významných osobností, ako boli prof. PhDr. Juraj Hronec, prof. Ing. Július Pázman, prof. Ing. Vladimír Králiček, DrSc., prof. Ing. Ladislav Cicvárek a ďalší. Práve ich zásluhou sa v roku 1940 položili základy ekonomickej vzdelanosti na Slovensku.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu tvorí sedem fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta so sídlom v Bratislave,
 • Obchodná fakulta so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta hospodárskej informatiky so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta podnikového manažmentu so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta medzinárodných vzťahov so sídlom v Bratislave,
 • Fakulta aplikovaných jazykov so sídlom v Bratislave,
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach.

Počas 80-ročnej existencie EU v Bratislave absolvovalo štúdium na univerzite viac ako 105 tisíc absolventov všetkých stupňov štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 7 000 študentov.

EU v Bratislave je signatárom Magna Charta Universitatu a pripojila sa tiež k iniciatíve OSN Global Compact. Zároveň aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • EUA – European University Association
 • IAU – International Association of Universities
 • EDAMBA – European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • CEISAL – Consejo Europeo de Estudios Sociales de América Latina
 • SURF – European Money and Finance Forum
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EAIE – European Association for International Education
 • ERSA – European Regional Science Association
 • CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants

Study places

Seat of the university

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/67295356

 

Faculty of National Economy

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/67291255

02/67291124

 

Faculty of Commerce

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/6729 1104

 

Faculty of Economic Informatics

Dolnozemská cesta 1, 852 32, Bratislava

02/67 295 738

02/67 295 738

 

Faculty of Business Management

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/672 95 533

02/672 95 184

 

Faculty of International Relations

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35, Bratislava

02/6729 5457

02/6729 5112

 

Faculty of Applied Languages

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

02/67295225

02/67295146

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter