Nový dvojitý diplom s IDRAC Business School vo Francúzsku

20.02.2024

Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala dohodu o dvojitom diplome s IDRAC Business School vo Francúzsku. Dvojitý diplom je určený pre študentov študijného programu všeobecný manažment, na Fakulte podnikového manažmentu.

Fakulta podnikového manažmentu má okrem tohto dvojitého diplomu uzatvorené dohody o dvojitých diplomoch aj s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Université de Strasbourg vo Francúzsku.

IDRAC Business School s viac ako 50-ročnou históriou, je uznávaná súkromná obchodná škola vo Francúzsku. Ponúka širokú škálu programov v oblasti obchodu a manažmentu, od bakalárskych po magisterské stupne, vrátane MBA. Škola sa zameriava na prípravu študentov na globálny trh práce, kde kladie dôraz na medzinárodné expozície a praktické skúsenosti prostredníctvom stáží a výmenných programov. IDRAC Business School má niekoľko kampusov po celom Francúzsku a je známa svojím inovatívnym prístupom k vzdelávaniu, ktorý integruje teóriu s reálnymi obchodnými situáciami. S výrazným zameraním na medzinárodnú mobilitu študentov a akademickú excelentnosť si IDRAC udržiava silné partnerstvá s univerzitami a obchodnými školami po celom svete.

 

O podpise dvojitého diplomu, sme sa porozprávali s dekankou Fakulty podnikového manažmentu Anitou Romanovou.

Ako tento dvojitý diplom s IDRAC Business School posilní medzinárodné postavenie fakulty a univerzity a prečo ste sa rozhodli práve pre túto školu?
IDRAC Business School je zameraná na vzdelávanie podnikateľov s medzinárodnou pôsobnosťou. Zameranie našej fakulty ako aj študijné programy, ktoré FPM poskytuje sú vysoko kompatibilné s fakultami typu „business school“, a to tak v ich organizácií ako aj v obsahu štúdia, a tiež pripravenosti absolventov na výzvy, ktoré podnikanie v medzinárodnom meradle prináša.

 

Aké sú hlavné ciele a očakávania Vašej fakulty v rámci tejto novej dohody s IDRAC Business School?
Dvojitý diplom je jedným z nástrojov internacionalizácie, ktorý fakulta intenzívne využíva už niekoľko rokov. Do súčasného portfólia, tak pribudla nová dohoda o dvojitých diplomoch, ktorá nám umožňuje aj touto formou reagovať na požiadavky trhu práce. Zamestnávatelia a trh práce kladú čoraz náročnejšie požiadavky na absolventov univerzít a toto je tiež jedna z ciest ako splniť ich očakávania a zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania, získaných znalostí a zručností absolventov obohatených o medzinárodnú skúsenosť. Študent je súbežne študentom dvoch fakúlt na dvoch univerzitách, čo mení kvalitu zážitku zo vzdelávania. Ďalšie benefity, ktoré študenti môžu získať spočívajú vo vybudovaní širokej siete kontaktov, ktoré sa môžu stať významným zdrojov pre budúce podnikateľské aktivity. Francúzske a nemecké univerzity vyberáme pre budovanie programov dvojitých diplomov aj z dôvodu intenzívnej prepojenosti slovenskej ekonomiky s ekonomikami týchto krajín.

 

Aké príležitosti a výzvy vidíte pre študentov Vašej fakulty v súvislosti s týmto dvojitým diplomom?
Študentom sa otvárajú brány dvoch univerzít s plnohodnotným prístupom ku všetkému čo členstvo študenta v tomto akademickom prostredí obidvoch univerzít prináša. Pozostáva to z prístupu k predmetom, aj iným, aké ponúka domovská univerzita, možnostiam študentského zázemia, študentských organizácií ako aj k študentskému  spoločenskému životu.  Študenti často nadviažu kontakty aj s učiteľmi a stávajú sa plnohodnotnými členmi Alumni klubov. Za najväčší benefit považujeme to, že študenti si obohatia svoje životopisy, získajú výnimočnosť, ktorou sa odlíšia na trhu práce.

 

Môže sa na program všeobecný manažment zapísať a využiť tak možnosť dvojitého diplomu akýkoľvek študent?
Program je určený pre študentov na druhom stupni štúdia v študijnom programe Všeobecný manažment. Študenti prvý rok študujú na FPM a druhú polovicu štúdia na IDRAC Business School. Výber študentov realizujeme prostredníctvom výberového konania. Nakoľko sú možnosti štúdia v študijných programoch dvojitých diplomov limitované počtom miest, je dobré zvažovať účasť v programe v dostatočnom predstihu.