Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach patrí medzi popredné vzdelávacie a výskumné vysokoškolské pracoviská na Slovensku. Je stabilizovanou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou, s vlastným štrukturálnym členením, slušným personálnym obsadením a zameraním na výchovu absolventov schopných úspešne sa uplatniť v právnej praxi.

Úsilie fakulty je nasmerované na vzdelávanie absolventov, ktorí počas celého štúdia získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívnoprávnych disciplín práva verejného a súkromného. Sú spôsobilí aplikovať získané teoretické poznatky v praxi a dokážu sa orientovať v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj v judikatúre súdov. Zameriavame sa aj na umožnenie študentom získať základné praktické skúsenosti už počas štúdia, a to predovšetkým prostredníctvom právnych kliník.

Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých majú pôsobiť absolventi, fakulta dáva osobitný dôraz na výchovu predovšetkým morálne bezúhonných a taktiež všeobecne právne a spoločenský rozhľadených mladých ľudí.

 

Prijímacie konanie

Právo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Právo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 06.06.2024 – 06.06.2024

Právo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 07.06.2024 – 07.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentom sú poskytované  služby študentských domovov a jedální. Vzhľadom na to, že kapacita študentských domovov  na Medickej ulici č. 4 a č. 6 nepostačuje pre potreby Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, bolo zmluvne zabezpečené ďalšie ubytovanie v ubytovni  KOSMALT na Kysuckej ulici a na Pražskej ulici. O ubytovaní študentov v študentských domovoch rozhoduje Ubytovacia komisia, pričom poradovníky uchádzačov o ubytovanie zostavuje podľa určených kritérií Študentská internátna rada (ŠIR).

 

 

Stravovanie

Prevádzka stravovacej časti ŠD a J UPJŠ Medická 4, Košice je zabezpečovaná 35 zamestnancami v troch kuchyniach a  troch výdajniach stravy. Výdajňa na Popradskej ulici, výdajňa na Mánesovej, výdajňa na Jesennej ulici. Príprava stravy je realizovaná na kuchyniach  na Medickej 4, Moyzesovej 9 a Tr. SNP 1. 

Ostatné služby

Materiálové a informačné zabezpečenie vzdelávania

 

Informačné zabezpečenie štúdia, vedy a výskumu  zabezpečuje Univerzitná knižnica UPJŠ a jej pracovisko Právnická knižnica sídliaca v budove Právnickej fakulty, Kováčska 26.   Od marca 2012 je v Právnickej knižnici k dispozícii aj čítačka elektronických kníh typu  Amazon Kindle. Od roku 2014 je  v Právnickej knižnici  k dispozícii bibliobox, ktorý  slúži na samoobslužné vracanie kníh.

 

Zaujímavou službou je vyhľadávacie rozhranie typu „discovery system“ alebo „knižničný google“ Summon nad elektronickými informačnými zdrojmi dostupnými pre UPJŠ aj s ponukou zoznamu periodík pre UPJŠ tzv. A-Z list. Portál je pre slovenské vysoké školy dostupný v rámci národného projektu NISPEZ III. Inováciou prešlo i webové rozhranie on-line katalógu VuFind.

 

UK v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ III) zabezpečila prístup k 15 databázam, ku ktorým je jednotný prístup prostredníctvom portálu Scientia alebo služby Summon http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/.

 

UK zabezpečila skúšobné prístupy k databázam ako napr. Cambridge Books Online, Cambridge Core, University Publishing Online, Taylor & Francis Online a pod., ktoré obsahovali časopisy príp. elektronické knihy aj z oblasti práva. Študenti pre prístup k odborným zdrojom využívajú všetky verejné počítače, ktoré sú umiestnené v priestoroch knižnice  (9 PC). V priestoroch knižnice je tiež k dispozícii možnosť kopírovania prostredníctvom samoobslužného kopírovacieho zariadenia resp. v prípade potreby možnosť tlače. UK pre študentov všetkých fakúlt zabezpečila možnosť bezplatne využívať dve samoobslužné skenery zn. e-Scan a BookEye 4. Skenery sú umiestnené v priestoroch Filozofickej knižnice na Moyzesovej 9 a v priestoroch Lekárskej knižnice na Tr. SNP 1.  V uplynulom roku Právnická knižnica zrealizovala 1100 individuálnych školení preštudentov,zameraných na využívanie a prácu s online katalógom UK, odbornými elektronickými zdrojmi a k tvorbe záverečných prác. V priestoroch  Právnickej knižnice poskytuje svoje služby  aj Európske dokumentačné centrum ako súčasť informačnej siete EUROPE DIRECT.

 

           

Fakulta disponuje veľmi dobre vybavenými špecializovanými počítačovými učebňami (PU1- 20 počítačov, PU2 15 počítačov), ale aj učebňami slúžiacimi na výučbu klinických predmetov. Jednotliví učitelia majú na katedrách k dispozícii počítače, miestnosti P01 až P14 sú vybavené videoprojektormi a počítačovými zostavami.

 

Prácu učiteľom a študentom uľahčuje aj prístup k právnym informačným systémom ASPI a EPI. V uplynulom akademickom roku fakulta realizovala zmluvu o poskytovaní užívacích práv EPI v rozsahu: EPI právny systém, Justičná revue 2001 -2017, komentár k Občianskemu zákonníku, Zákonníku práce a Trestnému zákonu.

 

Fakulta je pripojená k univerzitnej sieti rýchlosťou 10GB/s, čo umožňuje rýchle pripojenie k ďalším databázam, zároveň je celá sieť v rámci jednotlivých objektov fakulty už dokončená. Už od roku 2007 možno v rámci univerzity využívať na pripojenie do siete SAUNET a následne do internetu i bezdrôtové pripojenie – WiFi (Wireless Fidelity). Prístup do siete majú všetci zamestnanci a študenti s aktivovaným emailovým kontom v rámci univerzity a potrebným hardwarom.

 

V konferenčnej miestnosti je umiestnené video konferenčné zariadenie pomocou ktorého je možné viesť alebo sa pripojiť k video konferencii, zároveň také isté zariadenie je inštalované v miestnosti P01.   

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Aneta Gonosová (aneta.gonosova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 13:58

Upozorniť na neaktuálne údaje