Právo

Profil absolventov:

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov v odbore právo založených na súčasnom stave právnej vedy. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo má poznatky zo základov teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu, osvojí si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudne poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvojí si základné inštitúty správneho poriadku. Ovláda matériu občianskeho práva hmotného, medzinárodného práva, práva EÚ, základy pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťami aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť. Absolvent má vštepené etické normy a zásady pre spravodlivé vykonávanie praxe. Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce.

Kompetencie:

Absolvent ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.) a spôsobilý vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých má absolvent pôsobiť, dáva sa osobitný dôraz na jeho morálnu výchovu a taktiež všeobecný právny a spoločensky rozhľad.

Absolventi bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, ktoré ich oprávňuje vykonávať regulované právnické povolania.

Uplatnenie absolventov
Profil absolventov:

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov v odbore právo založených na súčasnom stave právnej vedy. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo má poznatky zo základov teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu, osvojí si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudne poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvojí si základné inštitúty správneho poriadku. Ovláda matériu občianskeho práva hmotného, medzinárodného práva, práva EÚ, základy pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťami aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť. Absolvent má vštepené etické normy a zásady pre spravodlivé vykonávanie praxe. Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce.

Kompetencie:

Absolvent ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.) a spôsobilý vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých má absolvent pôsobiť, dáva sa osobitný dôraz na jeho morálnu výchovu a taktiež všeobecný právny a spoločensky rozhľad.

Absolventi bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, ktoré ich oprávňuje vykonávať regulované právnické povolania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Všeobecné podmienky prijímacieho konania
Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu.
Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky, predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška.
Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studuj-u-nas/
Hodnotenie prijímacej skúšky
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu (dejepis, základy práva, logika, všeobecný prehľad)- 100 otázok (max. 100 b)
Predpokladom prijatia na štúdium je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z písomného testu.


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre slovenských uchádzačov.
Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), musia na Referát vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach predložiť originál rozhodnutia alebo overenú kópiu dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia). Nostrifikáciu dokladov vykonáva na žiadosť uchádzača Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Prijatie bez prijímacej skúšky:

Čl. IV. bod 8
V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD., t. č.: +421552344144, email: marta.tothova@upjs.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Všeobecné podmienky prijímacieho konania a všetky podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studuj-u-nas/


Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu.

  • Podanie prihlášky na štúdium

    18.10.2023 - 31.03.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    06.06.2024 - 06.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
500


Prílohy
  • Vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2024. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 16:04

Upozorniť na neaktuálne údaje