Právo

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚ

Uplatnenie absolventov
Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚ

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Všeobecné podmienky prijímacieho konania
Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu.
Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky, predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška.
Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
Hodnotenie prijímacej skúšky
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu (dejepis, základy práva, logika, všeobecný prehľad)- 100 otázok (max. 100 b)
Predpokladom prijatia na štúdium je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z písomného testu.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre slovenských uchádzačov.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Prijatie bez prijímacej skúšky
8. V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 31. marca 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky (čl. IV. bod 8. týchto podmienok), predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška.
3. Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu.
4. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4.1. Uchádzači, ktorí do 31. marca 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov a nebudú na prijímaciu skúšku pozvaní.
4.2. Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa poplatok nevracia.
4.3. Uchádzači, ktorí boli zapísaní do zoznamu uchádzačov a ktorí sú účastníkmi prijímacieho konania na štúdium na fakulte, budú písomne pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku najneskôr mesiac pred konaním prijímacej skúšky.
4.4. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty a na prízemí v budove fakulty Kováčska č. 26 podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu zverejnenia výsledkov oznámi fakulta uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
4.5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

II.
Obsahová náplň prijímacej skúšky

5. Prijímacia skúška sa uskutoční z týchto oblastí:
a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva,
b) Základy práva vrátane Ústavy SR,
c) Všeobecný politický a spoločenský prehľad a základy logického myslenia.
6. Literatúra pre prípravu na prijímaciu skúšku, z ktorej sa budú zostavovať otázky:
a) Bada, M. – Bocková, A. – Krasnovský, B. – Lukačka, J. – Tonková, M. - : Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
b) Bocková, A. – Kačírek, Ľ. – Kodajová, D. - Tonková, M. : Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
c) Letz, R. - Tonková, M. - Bocková, A. : Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, prvé vydanie, po s. 181
f) Krsková, A. – Krátka, D.: Základy práva, SPN, Bratislava, 2009, ôsme upravené vydanie, od začiatku po str. 94;
g) Ústava Slovenskej republiky (v platnom znení)
h) Všeobecný politický a spoločenský prehľad - podklady je potrebné čerpať z dennej tlače a z politickej geografie.

III.
Hodnotenie prijímacej skúšky
7.1. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu. Test obsahuje 100 otázok, za ktoré je možné získať maximálne 100 bodov. Každá otázka na písomnom teste obsahuje dva výroky, z ktorých môžu byť správne oba, iba jeden, prípadne ani jeden. Bod za každú otázku je možné získať, ak uchádzač správne zhodnotí pravdivosť oboch uvedených výrokov.
7.2. Predpokladom prijatia na štúdium je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z písomného testu.
Na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku pre akademický rok 2022/2023 plánuje fakulta prijať 200 uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu.

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.09.2021 - 31.03.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    09.06.2022 - 09.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Prílohy
  • Vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 25.01.2022 14:39

Upozorniť na neaktuálne údaje