Právo

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚUplatnenie absolventov
Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚ

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Všeobecné podmienky prijímacieho konania
Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu.
Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť spolu s prihláškou.
Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
Na bakalársky študijný program Právo, študijný odbor právo v externej forme štúdia sa môže prihlásiť len uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky.
Prestup z externej formy na dennú formu štúdia nie je možný.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako u slovenských uchádzačov.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na externé bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 27. mája 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť spolu s prihláškou, najneskôr však do 11. júna 2021.
3. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 40 € pri písomnej prihláške a vo výške 20 € pri elektronickej prihláške, platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 27. mája 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4. Uchádzači, ktorí do 27. mája 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov.
5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
II.
Podmienky prijímacieho konania
6. Na bakalársky študijný program Právo, študijný odbor právo v externej forme štúdia sa môže prihlásiť len uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky. Prestup z externej formy na dennú formu štúdia nie je možný.
7. Na externé bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 fakulta plánuje prijať 100 uchádzačov.
III.
Školné
8. V akademickom roku 2022/2023 bude externé štúdium spoplatnené. Výška školného bude určená na základe Rozhodnutia rektora o určení výšky poplatkov a školného na akademický rok 2022/2023.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.09.2021 - 27.05.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    10.06.2022 - 10.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • Vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 40 € pri písomnej prihláške a vo výške 20 € pri elektronickej prihláške, platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 27. mája 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 25.01.2022 14:39

Upozorniť na neaktuálne údaje