Obchodné a finančné právo

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Obchodné a finančné právo má aktuálny prehľad v oblasti vedeckej metodológie v rámci odboru, teórie obchodného práva, teórie finančného a daňového práva a príbuzných právnych a ekonomických disciplín, má kompetencie rozvíjať získané poznatky, vedecky ich odôvodňovať, parciálne oblasti analyzovať, vyvodzovať závery a vedecky zovšeobecňovať. Zároveň ovláda mechanizmus prepojenia vnútroštátneho obchodného práva, finančného práva a súvisiacich právnych disciplín s relevantnými dokumentami Európskej únie.
Keďže absolvent študijného programu ovláda metodológiu z danej oblasti a dokáže samostatne a tvorivo využívať a rozvíjať získané poznatky, môže zastávať pozíciu kvalifikovaného vedeckého pracovníka a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy, hospodárskej a finančnej politiky, politiky daní a poplatkov a súvisiacich politík.
Rovnako absolvent tohto študijného programu je spôsobilý pedagogicky pôsobiť najmä na právnických fakultách, ako aj fakultách / univerzitách poskytujúcich vzdelávanie najmä v oblasti obchodného práva, finančného práva a daňového práva.
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Obchodné a finančné právo je spôsobilý plniť analytické, expertízne, prognostické a koncepčné úlohy pracovníka na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre ústrednej a miestnej štátnej správy hlavne pre oblasť legislatívy.
Absolvent študijného programu Obchodné a finančné právo má široké možnosti pre uplatnenie svojich vedomostí a znalostí z obchodného práva, finančného práva a súvisiacich právnych disciplín aj v medzinárodnom priestore, najmä ako zamestnanec európskych, medzinárodných a národných inštitúcií pôsobiacich na úseku koordinácie daňovej politiky a spolupráce pri správe daní, ako zamestnanec v bankových orgánoch národných a medzinárodných inštitúcií či na právnom a daňovom oddelení nadnárodných spoločností.
V neposlednom rade absolvent doktorandského študijného programu Obchodné a finančné právo môže byť uplatniteľný aj ako poradca Ústavného súdu SR, ďalej v pozícii hlavného štátneho radcu na Ministerstve financií SR alt. na Ministerstve hospodárstva SR, zamestnanec domácich súdnych autorít aplikujúcich obchodné a finančné právo pri príprave podkladov pre rozhodovanie, no aj v právnických povolaniach so zameraním na obchodné právo a finančné právo a súvisiace právne disciplíny – advokát, sudca, daňový poradca, asistent na Najvyššom správnom súde SR atď.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
1.
Ďalšími podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,
- znalosť najmenej jedného svetového jazyka.
2.
Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky, t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich inej odbornej činnosti.
3.
O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijného programu Obchodné a finančné právo. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme závisí od ekonomických možností financovania štipendií doktorandov na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v danom akademickom roku. V rámci študijného programu Obchodné a finančné právo fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 2 doktorandov na dennú formu štúdia.
4.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na ktorom sa uchádzač umiestnil.
5.
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.


Doplňujúce informácie
Prihlášku na štúdium podávajte na https://e-prihlaska.upjs.sk.

Forma prijímacej skúšky
1.
Prijímacia skúška v študijnom programe Obchodné a finančné právo sa skladá z:
a) hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce,
b) ústnej skúšky.
2.
Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:
Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov, nasledovne:
A. za obsahovú stránku projektu (spolu max. 80 bodov):
- vhodnosť stanovených cieľov/hypotéz (max. 10 bodov),
- vhodnosť navrhovaných metód (max. 10 bodov),
. vhodnosť navrhovanej štruktúry (max. 10 bodov),
- preukázanie znalosti problematiky (max. 20 bodov)
- potenciálny vlastný prínos práce (max. 20 bodov),
- prácu s literatúrou (max. 10 bodov).
B.za formálnu stránku projektu (spolu max. 20 bodov):
- dodržanie základných noriem pre formálnu úpravu, dodržanie citačných noriem (max. 10 bodov),
- grafickú a estetickú úpravu (max. 5 bodov),
- jazykovú stránku (štylistika, gramatika, vyjadrovanie) – (max. 5 bodov).
3.
Ústna skúška pozostáva z:
a) ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku; za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 50 bodov,
b) ústnej časti z oblasti študijného programu Obchodné a finančné právo : Uchádzač si vyžrebuje dve otázky z okruhu otázok z oblastí zvoleného študijného programu a ústne na nich zodpovie; za ústnu časť prijímacej skúšky z oblasti zvoleného študijného programu uchádzač môže získať max. 50 bodov.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 3996
BIC: SPSRSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Názov peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje