Právo

Profil absolventov:

Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program právo. Absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo nepostačuje samo osebe na výkon právnického regulovaného povolania. Regulované právnické profesie možno vykonávať až po splnení ďalších zákonných podmienok (napr. prijatie do štátnej služby, čakateľská, resp. koncipientská prax, následne odborná justičná skúška, notárska skúška, advokátska skúška a ďalšie .)

Absolvent disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo ovláda širšie teoreticko-právne a právno-aplikačné poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a európskeho práva. Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne, právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťou využívať jednotlivé právne informačné systémy (ASPI, EPI, judikáty.info) a je schopný orientovať sa v právnom poriadku Slovenskej republiky a vo vybranej judikatúre národných a medzinárodných súdov. Spracovávaním ročníkových prác a diplomovej práce nadobudol spôsobilosť písomnou formou riešiť vybrané druhy úloh a vypracovať rôzne druhy podaní. Je kompetentný a spôsobilý verbálnej právnej argumentácie a taktiež kooperácie s inými odborníkmi (napr. lekár, psychológ, kriminalista, ekonóm, daňový poradca). Dokáže samostatne i v tíme metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovláda poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Tieto schopnosti nadobúda na základe implementácie a rozvoja všetkých foriem praktického právneho vzdelávania (právne kliniky, riešenie praktických zadaní, praktické predmety, právnej praxe v spolupráci so zástupcami právnej praxe). Disponuje schopnosťou samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. Je schopný zvážiť svoju zodpovednosť za riešenie právnych úloh, ktoré je pripravený riešiť samostatne, na základe schopnosti analytickej rešerše, právnej úvahy a prezentácie argumentov.

Kompetencie:

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo je pripravený pôsobiť predovšetkým v regulovaných právnických profesiách, kde právna úprava vyžaduje spravidla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako sú advokátsky koncipient, notársky koncipient, vyšší súdny úradník, čakateľ prokuratúry, exekútorský koncipient. Profesijné uplatnenie však nachádza aj v Policajnom zbore SR (policajt, vyšetrovateľ), na právnych oddeleniach miest, obcí, samosprávnych krajov a orgánov štátnej správy, či ako právnik v podnikateľskej sfére (najmä ako tzv. podnikoví právnici).

Pre absolventa je otvorená aj možnosť pokračovania v doktorandskom štúdiu, či už na vlastnej fakulte, alebo na iných domácich a zahraničných fakultách.

Uplatnenie absolventov
Profil absolventov:

Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program právo. Absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo nepostačuje samo osebe na výkon právnického regulovaného povolania. Regulované právnické profesie možno vykonávať až po splnení ďalších zákonných podmienok (napr. prijatie do štátnej služby, čakateľská, resp. koncipientská prax, následne odborná justičná skúška, notárska skúška, advokátska skúška a ďalšie .)

Absolvent disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo ovláda širšie teoreticko-právne a právno-aplikačné poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a európskeho práva. Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne, právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťou využívať jednotlivé právne informačné systémy (ASPI, EPI, judikáty.info) a je schopný orientovať sa v právnom poriadku Slovenskej republiky a vo vybranej judikatúre národných a medzinárodných súdov. Spracovávaním ročníkových prác a diplomovej práce nadobudol spôsobilosť písomnou formou riešiť vybrané druhy úloh a vypracovať rôzne druhy podaní. Je kompetentný a spôsobilý verbálnej právnej argumentácie a taktiež kooperácie s inými odborníkmi (napr. lekár, psychológ, kriminalista, ekonóm, daňový poradca). Dokáže samostatne i v tíme metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovláda poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Tieto schopnosti nadobúda na základe implementácie a rozvoja všetkých foriem praktického právneho vzdelávania (právne kliniky, riešenie praktických zadaní, praktické predmety, právnej praxe v spolupráci so zástupcami právnej praxe). Disponuje schopnosťou samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. Je schopný zvážiť svoju zodpovednosť za riešenie právnych úloh, ktoré je pripravený riešiť samostatne, na základe schopnosti analytickej rešerše, právnej úvahy a prezentácie argumentov.

Kompetencie:

Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo je pripravený pôsobiť predovšetkým v regulovaných právnických profesiách, kde právna úprava vyžaduje spravidla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako sú advokátsky koncipient, notársky koncipient, vyšší súdny úradník, čakateľ prokuratúry, exekútorský koncipient. Profesijné uplatnenie však nachádza aj v Policajnom zbore SR (policajt, vyšetrovateľ), na právnych oddeleniach miest, obcí, samosprávnych krajov a orgánov štátnej správy, či ako právnik v podnikateľskej sfére (najmä ako tzv. podnikoví právnici).

Pre absolventa je otvorená aj možnosť pokračovania v doktorandskom štúdiu, či už na vlastnej fakulte, alebo na iných domácich a zahraničných fakultách.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na štúdium na fakultu.
Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studuj-u-nas/

Podmienky pre zahraničných študentov
Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia spolu s prihláškou rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní v študijnom odbore právo podľa § 33 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Na denné aj externé magisterské štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD., e-mail: marta.tothova@upjs.sk., telefón: ( +421 55 ) 2344144

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Na magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, sa môže prihlásiť len absolvent akreditovaného bakalárskeho študijného programu právo, v študijnom odbore právo.
Na denné aj externé magisterské štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie je stanovený vo výške 20 € pri elektronickej prihláške a 40 € pri písomnej prihláške. Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom súčasne s podaním prihlášky na štúdium (najneskôr do 4. júla 2024), a to na účet fakulty: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje