Právo

Študijný program je založený na prepojení štúdia v oblasti práva s posilnenou výučbou dvoch svetových jazykov, a to anglického jazyka a francúzskeho jazyka. V oblasti práva má absolvent prierezové vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a dokáže identifikovať vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín verejného práva a súkromného práva, ktoré dokáže vnímať v kontexte medzinárodného práva a práva Európskej únie, a rovnako tak v historickom kontexte.

Konkrétne ide o poznatky týkajúce sa:

historických aspektov práva,
teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu,
Ústavy Slovenskej republiky, teórie deľby moci, kontroly ústavnosti, suverenity ľudu, priamej nepriamej demokracie,
metód a foriem činnosti vo verejnej správe a základných inštitútov správneho práva,
matérie občianskeho práva hmotného,
medzinárodného práva,
práva Európskej únie a jeho vplyvu na vnútroštátne právo,
základov pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.
V lingvistickej oblasti má absolvent vedomosti zodpovedajúce úrovni B2 ovládania odborného anglického a francúzskeho jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Okrem toho disponuje vedomosťami z oblasti strojovej podpory tvorenia odborných textov, vedomosťami súvisiacimi s kultúrnou diverzitou a diverzifikáciou jazykových foriem. Vďaka terminologickej príprave dobre ovláda potrebnú cudzojazyčnú terminológiu a je pripravený na prácu v prostredí ISO spracovania hesiel v terminologických databázach, ako napr. IATE. Zručnosti absolventa sa prejavujú v tom, že vďaka poznaniu metodológie výkladu, aplikácie práva a zisťovania skutkového stavu dokáže samostatne navrhnúť riešenie konkrétnej právnej situácie. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť, vďaka čomu sa orientuje v aktuálnych systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia vnútroštátnych a medzinárodných súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra). Dokáže prepojiť judikatúru vnútroštátnych a medzinárodných súdov a súčasný stav právnych názorov (doktríny)s konkrétnymi právnymi situáciami a otázkami. Je spôsobilý pracovať s právnymi textami a inými zdrojmi v anglickom jazyku a francúzskom jazyku, čítať cudzojazyčný odborný právny text s porozumením a produkovať odborný cudzojazyčný písomný prejav. Absolvent je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.),a to aj v medzinárodnom cudzojazyčnom, resp. multijazyčnom prostredí. Dokáže samostatne riešiť odborné úlohy, koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce. Absolvent má vštepené etické normy a zmysel pre spravodlivosť. Dokáže samostatne vyhľadávať nové poznatky a rozširovať tak vedomosti získané počas štúdia. Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vďaka získanej jazykovej a komunikačnej kompetencii v anglickom jazyku a francúzskom jazyku sa absolventovi otvára cesta k špecifickým kariéram v oblasti medzinárodného práva, európskeho práva a v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodného obchodu. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Absolventi majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, bez ktorého nie je možné vykonávanie regulovaných právnických povolaní.

Uplatnenie absolventov
Profil absolventov:

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov v odbore právo založených na súčasnom stave právnej vedy. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo má poznatky zo základov teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu, osvojí si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudne poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvojí si základné inštitúty správneho poriadku. Ovláda matériu občianskeho práva hmotného, medzinárodného práva, práva EÚ, základy pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťami aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť. Absolvent má vštepené etické normy a zásady pre spravodlivé vykonávanie praxe. Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce.

Kompetencie:

Absolvent ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.) a spôsobilý vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých má absolvent pôsobiť, dáva sa osobitný dôraz na jeho morálnu výchovu a taktiež všeobecný právny a spoločensky rozhľad.

Absolventi bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, ktoré ich oprávňuje vykonávať regulované právnické povolania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Všeobecné podmienky prijímacieho konania
Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu.
Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky, resp. pre upustenie od niektorej z jej častí (čl. IV. body 8.1. až 8.5. týchto podmienok), predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška a medzinárodne platný certifikát overujúci úroveň ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo certifikát o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka alebo certifikát úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a/alebo Olympiády vo francúzskom jazyku.
Uchádzač sa jednou prihláškou môže uchádzať o dva študijné programy (Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku), pričom v prihláške určí ich poradie.
Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studuj-u-nas/
2. Rozsah a hodnotenie prijímacej skúšky
a) Písomný test (dejepis, základy práva, logika, všeobecný prehľad- 100 otázok (max.100 b)).
b) Písomný test (anglický jazyk a francúzsky jazyk- kumulatívne max. 100 b, 50 bodov za každý jazyk)
Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z každej jej časti.


Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre slovenských uchádzačov.
Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), musia na Referát vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach predložiť originál rozhodnutia alebo overenú kópiu dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia). Nostrifikáciu dokladov vykonáva na žiadosť uchádzača Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Prijatie bez prijímacej skúšky:

Čl. IV. bod 8.1.
Prijímacia skúška môže byť nahradená vynikajúcimi študijnými výsledkami zo strednej školy a medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo certifikátom o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka alebo certifikátom úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a/alebo Olympiády vo francúzskom jazyku.
8.2. V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, nemusí absolvovať písomný test v rozsahu oblastí uvedených v bode 5. písm. a) až c) týchto podmienok (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia.
8.3. V prípade, že uchádzač má pre francúzsky jazyk certifikát najmenej DELF B1 a TCF B1, alebo iný medzinárodný certifikát pre francúzsky jazyk najmenej na úrovni B1 a pre anglický jazyk najmenej TOEFL iBT: min. 72 (úroveň B2), IELTS: min. 6 (B2), Cambridge First Certificate: min. 173 (B2), Certificate of Advanced English: min. 180 (B2), alebo iný medzinárodný certifikát pre anglický jazyk najmenej na úrovni B2, alebo má certifikát o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a francúzskeho jazyka alebo certifikát úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku s umiestnením na 1., 2. alebo 3. mieste počas svojho stredoškolského štúdia, nemusí absolvovať písomný test z anglického jazyka a francúzskeho jazyka. Uchádzačom, ktorí doložia certifikát len z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom 50 bodov a absolvujú iba písomný test z druhého jazyka.
8.4. Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady uvedené v bodoch 8.2. a 8.3. bude prijatý na štúdium študijného programu bez prijímacej skúšky.
8.5. Uchádzač, ktorý spĺňa len jednu z podmienok uvedených v bodoch 8.2. a 8.3. absolvuje len zostávajúcu časť prijímacej skúšky, pričom za tú časť, ktorú absolvovať nemusí, sa mu pridelí príslušný počet bodov.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD., t. č.: +421552344144, email: marta.tothova@upjs.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Všeobecné podmienky prijímacieho konania a všetky podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studuj-u-nas/


Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu.

  • Podanie prihlášky na štúdium

    18.10.2023 - 31.03.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    06.06.2024 - 06.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • Vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2024. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 16:04

Upozorniť na neaktuálne údaje