Právo

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 31. marca 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky, resp. pre upustenie od niektorej z jej častí (čl. IV. body 8.1. až 8.5. týchto podmienok), predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška a medzinárodne platný certifikát overujúci úroveň ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo certifikát o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka alebo certifikát úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a/alebo Olympiády vo francúzskom jazyku.
Uchádzač sa jednou prihláškou môže uchádzať o dva študijné programy (Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku), pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.
3. Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu.
4. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4.1. Uchádzači, ktorí do 31. marca 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov a nebudú na prijímaciu skúšku pozvaní.
4.2. Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa poplatok nevracia.
4.3. Uchádzači, ktorí boli zapísaní do zoznamu uchádzačov a ktorí sú účastníkmi prijímacieho konania na štúdium na fakulte, budú písomne pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku najneskôr mesiac pred konaním prijímacej skúšky.
4.4. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu zverejnenia výsledkov oznámi fakulta uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
4.5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
II.
Obsahová náplň prijímacej skúšky

5. Prijímacia skúška sa uskutoční z týchto oblastí:
a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva,
b) Základy práva vrátane Ústavy SR,
c) Všeobecný politický a spoločenský prehľad a základy logického myslenia,
d) Anglický jazyk a francúzsky jazyk.

6. Literatúra pre prípravu na prijímaciu skúšku, z ktorej sa budú zostavovať otázky:
a) Bada, M. – Bocková, A. – Krasnovský, B. – Lukačka, J. – Tonková, M. - : Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
b) Bocková, A. – Kačírek, Ľ. – Kodajová, D. - Tonková, M. : Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
c) Letz, R. - Tonková, M. - Bocková, A. : Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, prvé vydanie, po s. 181
d) Krsková, A. – Krátka, D.: Základy práva, SPN, Bratislava, 2009, ôsme upravené vydanie, od začiatku po str. 94;
e) Ústava Slovenskej republiky (v platnom znení);
f) Všeobecný politický a spoločenský prehľad - podklady je potrebné čerpať z dennej tlače a z politickej geografie;
g) Breton, G. – Lepage, S. – Rousse, M. : Réussir le DELF B1, Didier, 2010;
h) Veltcheff, C. – Hilton, S. : Préparation à l'examen du DELF B1, Hachette FLE, 2006;
i) Evans, V.: Round up 6, Longman, 2004;
j) Hais, K. Anglická gramatika, SPN, 1991;
k) Thomson, A. J. - Martinet, A.V.A.: Practical English Grammar, OUP, 1997;
l) Hewings, M.: Advanced Grammar in Use, CUP, 2013.

III.
Rozsah a hodnotenie prijímacej skúšky

7.1. Prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:
a) Písomný test na prijímacej skúške v rozsahu oblastí uvedených v bode 5. písm. a) až c) obsahuje 100 otázok, za ktoré je možné získať maximálne 100 bodov. Každá otázka na písomnom teste obsahuje dva výroky, z ktorých môžu byť správne oba, iba jeden, prípadne ani jeden. Bod za každú otázku je možné získať, ak uchádzač správne zhodnotí pravdivosť oboch uvedených výrokov.
b) Písomný test z anglického jazyka a francúzskeho jazyka je zložený z testových položiek s výberom správnej odpovede z viacerých možností a z položiek s otvorenou otázkou. Úlohy sú zamerané na jazykové prostriedky, analýzu textu, súdržnosť textu a sémantické vzťahy na rovine lexiky anglického jazyka a francúzskeho jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými osnovami pre gymnáziá a úrovňou požiadaviek na maturitnú skúšku. Od uchádzača sa vyžadujú aj základné poznatky o anglofónnych a frankofónnych spoločnostiach a kultúrach, ako ich má možnosť spoznať z dostupných médií a z učebných materiálov používaných na stredných školách. Maximálny kumulatívny počet bodov za test v oboch jazykoch je 100 bodov, ktoré sú rozdelené po 50 bodov za každý jazyk.
7.2. Podľa súčtu bodov získaných za všetky časti prijímacej skúšky bude stanovené poradie rozhodujúce pre prijatie uchádzačov na štúdium. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z každej jej časti.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre slovenských uchádzačov.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie bez prijímacej skúšky
8.1. Prijímacia skúška môže byť nahradená vynikajúcimi študijnými výsledkami zo strednej školy a medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo certifikátom o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka alebo certifikátom úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a/alebo Olympiády vo francúzskom jazyku.
8.2. V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, nemusí absolvovať písomný test v rozsahu oblastí uvedených v bode 5. písm. a) až c) týchto podmienok (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia.
8.3. V prípade, že uchádzač má pre francúzsky jazyk certifikát najmenej DELF B1 a TCF B1, alebo iný medzinárodný certifikát pre francúzsky jazyk najmenej na úrovni B1 a pre anglický jazyk najmenej TOEFL iBT: min. 72 (úroveň B2), IELTS: min. 6 (B2), Cambridge First Certificate: min. 173 (B2), Certificate of Advanced English: min. 180 (B2), alebo iný medzinárodný certifikát pre anglický jazyk najmenej na úrovni B2, alebo má certifikát o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a francúzskeho jazyka alebo certifikát úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku s umiestnením na 1., 2. alebo 3. mieste počas svojho stredoškolského štúdia, nemusí absolvovať písomný test z anglického jazyka a francúzskeho jazyka. Uchádzačom, ktorí doložia certifikát len z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom 50 bodov a absolvujú iba písomný test z druhého jazyka.
8.4. Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady uvedené v bodoch 8.2. a 8.3. bude prijatý na štúdium študijného programu bez prijímacej skúšky.
8.5. Uchádzač, ktorý spĺňa len jednu z podmienok uvedených v bodoch 8.2. a 8.3. absolvuje len zostávajúcu časť prijímacej skúšky, pričom za tú časť, ktorú absolvovať nemusí, sa mu pridelí príslušný počet bodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 31. marca 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky, resp. pre upustenie od niektorej z jej častí (čl. IV. body 8.1. až 8.5. týchto podmienok), predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška a medzinárodne platný certifikát overujúci úroveň ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo certifikát o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka alebo certifikát úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a/alebo Olympiády vo francúzskom jazyku.
Uchádzač sa jednou prihláškou môže uchádzať o dva študijné programy (Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku a Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku), pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.
3. Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu.
4. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4.1. Uchádzači, ktorí do 31. marca 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov a nebudú na prijímaciu skúšku pozvaní.
4.2. Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa poplatok nevracia.
4.3. Uchádzači, ktorí boli zapísaní do zoznamu uchádzačov a ktorí sú účastníkmi prijímacieho konania na štúdium na fakulte, budú písomne pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku najneskôr mesiac pred konaním prijímacej skúšky.
4.4. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu zverejnenia výsledkov oznámi fakulta uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
4.5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
II.
Obsahová náplň prijímacej skúšky

5. Prijímacia skúška sa uskutoční z týchto oblastí:
a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva,
b) Základy práva vrátane Ústavy SR,
c) Všeobecný politický a spoločenský prehľad a základy logického myslenia,
d) Anglický jazyk a francúzsky jazyk.

6. Literatúra pre prípravu na prijímaciu skúšku, z ktorej sa budú zostavovať otázky:
a) Bada, M. – Bocková, A. – Krasnovský, B. – Lukačka, J. – Tonková, M. - : Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
b) Bocková, A. – Kačírek, Ľ. – Kodajová, D. - Tonková, M. : Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
c) Letz, R. - Tonková, M. - Bocková, A. : Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, prvé vydanie, po s. 181
d) Krsková, A. – Krátka, D.: Základy práva, SPN, Bratislava, 2009, ôsme upravené vydanie, od začiatku po str. 94;
e) Ústava Slovenskej republiky (v platnom znení);
f) Všeobecný politický a spoločenský prehľad - podklady je potrebné čerpať z dennej tlače a z politickej geografie;
g) Breton, G. – Lepage, S. – Rousse, M. : Réussir le DELF B1, Didier, 2010;
h) Veltcheff, C. – Hilton, S. : Préparation à l'examen du DELF B1, Hachette FLE, 2006;
i) Evans, V.: Round up 6, Longman, 2004;
j) Hais, K. Anglická gramatika, SPN, 1991;
k) Thomson, A. J. - Martinet, A.V.A.: Practical English Grammar, OUP, 1997;
l) Hewings, M.: Advanced Grammar in Use, CUP, 2013.

III.
Rozsah a hodnotenie prijímacej skúšky

7.1. Prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:
a) Písomný test na prijímacej skúške v rozsahu oblastí uvedených v bode 5. písm. a) až c) obsahuje 100 otázok, za ktoré je možné získať maximálne 100 bodov. Každá otázka na písomnom teste obsahuje dva výroky, z ktorých môžu byť správne oba, iba jeden, prípadne ani jeden. Bod za každú otázku je možné získať, ak uchádzač správne zhodnotí pravdivosť oboch uvedených výrokov.
b) Písomný test z anglického jazyka a francúzskeho jazyka je zložený z testových položiek s výberom správnej odpovede z viacerých možností a z položiek s otvorenou otázkou. Úlohy sú zamerané na jazykové prostriedky, analýzu textu, súdržnosť textu a sémantické vzťahy na rovine lexiky anglického jazyka a francúzskeho jazyka v rozsahu vymedzenom učebnými osnovami pre gymnáziá a úrovňou požiadaviek na maturitnú skúšku. Od uchádzača sa vyžadujú aj základné poznatky o anglofónnych a frankofónnych spoločnostiach a kultúrach, ako ich má možnosť spoznať z dostupných médií a z učebných materiálov používaných na stredných školách. Maximálny kumulatívny počet bodov za test v oboch jazykoch je 100 bodov, ktoré sú rozdelené po 50 bodov za každý jazyk.
7.2. Podľa súčtu bodov získaných za všetky časti prijímacej skúšky bude stanovené poradie rozhodujúce pre prijatie uchádzačov na štúdium. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z každej jej časti.
IV.
Prijatie bez prijímacej skúšky
8.1. Prijímacia skúška môže byť nahradená vynikajúcimi študijnými výsledkami zo strednej školy a medzinárodne platným certifikátom overujúcim úroveň ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo certifikátom o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka alebo certifikátom úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a/alebo Olympiády vo francúzskom jazyku.
8.2. V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, nemusí absolvovať písomný test v rozsahu oblastí uvedených v bode 5. písm. a) až c) týchto podmienok (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia.
8.3. V prípade, že uchádzač má pre francúzsky jazyk certifikát najmenej DELF B1 a TCF B1, alebo iný medzinárodný certifikát pre francúzsky jazyk najmenej na úrovni B1 a pre anglický jazyk najmenej TOEFL iBT: min. 72 (úroveň B2), IELTS: min. 6 (B2), Cambridge First Certificate: min. 173 (B2), Certificate of Advanced English: min. 180 (B2), alebo iný medzinárodný certifikát pre anglický jazyk najmenej na úrovni B2, alebo má certifikát o absolvovaní Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického a francúzskeho jazyka alebo certifikát úspešného riešiteľa celoslovenského, krajského, okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku s umiestnením na 1., 2. alebo 3. mieste počas svojho stredoškolského štúdia, nemusí absolvovať písomný test z anglického jazyka a francúzskeho jazyka. Uchádzačom, ktorí doložia certifikát len z jedného z uvedených jazykov, sa započíta výsledok v tejto časti prijímacej skúšky plným počtom 50 bodov a absolvujú iba písomný test z druhého jazyka.
8.4. Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady uvedené v bodoch 8.2. a 8.3. bude prijatý na štúdium študijného programu bez prijímacej skúšky.
8.5. Uchádzač, ktorý spĺňa len jednu z podmienok uvedených v bodoch 8.2. a 8.3. absolvuje len zostávajúcu časť prijímacej skúšky, pričom za tú časť, ktorú absolvovať nemusí, sa mu pridelí príslušný počet bodov.
V.
Plánovaný počet prijímaných uchádzačov

9. Na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku pre akademický rok 2022/2023 plánuje fakulta prijať 20 uchádzačov.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2021 - 31.03.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    09.06.2022 - 09.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • Vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Soňa Markotánová – sona.markotanova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 14.10.2021 15:16

Upozorniť na neaktuálne údaje