Občianske právo

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Občianske právo má aktuálny prehľad v oblasti vedeckej metodológie v rámci odboru, teórie civilného práva hmotného a procesného a príbuzných disciplín, má kompetencie rozvíjať získané poznatky, vedecky ich odôvodňovať, parciálne oblasti analyzovať, vyvodzovať závery a vedecky zovšeobecňovať. Zároveň ovláda mechanizmus prepojenia vnútroštátneho civilného práva s relevantnými dokumentami Európskej únie.
Keďže absolvent študijného programu ovláda metodológiu z danej oblasti a dokáže samostatne a tvorivo využívať a rozvíjať získané poznatky, môže zastávať pozíciu kvalifikovaného vedeckého pracovníka a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy. Rovnako absolvent tohto študijného programu je spôsobilý pedagogicky pôsobiť najmä na právnických fakultách, prípadne iných fakultách poskytujúcich základy súkromného práva.
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Občianske právo je spôsobilý plniť analytické, expertízne, prognostické a koncepčné úlohy pracovníka na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre ústrednej a miestnej štátnej správy hlavne pre oblasť legislatívy. Je spôsobilý pôsobiť aj na medzinárodnej úrovni v oblasti aplikácie a interpretácie civilného práva v medzinárodných súvislostiach.
Absolvent doktorandského študijného programu v programe občianske právo môže byť rovnako uplatniteľný aj ako poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, keďže je znalý potreby ochrany ľudských práv a základných slobôd aj v oblasti civilno-právnej. Rovnako je uplatniteľný v rámci všetkých právnických profesií vyžadujúcich riešenie zložitých problémov z oblasti civilného práva a súvisiacich disciplín.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
1.
Ďalšími podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,
- znalosť najmenej jedného svetového jazyka.
2.
Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky osobitne pre dennú a externú formu štúdia. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky, t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich inej odbornej činnosti.
3.
O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijného programu Občianske právo. V rámci študijného programu Občianske právo fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 2 doktorandov na externú formu štúdia.
4.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na ktorom sa uchádzač umiestnil.
5.
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.

Doplňujúce informácie
Prihlášku na štúdium podávajte na https://e-prihlaska.upjs.sk.

Forma prijímacej skúšky
1.
Prijímacia skúška v študijnom programe Občianske právo sa skladá z:
a) hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce,
b) ústnej skúšky.
2.
Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:
Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov, nasledovne:
A. za obsahovú stránku projektu (spolu max. 80 bodov):
- vhodnosť stanovených cieľov/hypotéz (max. 10 bodov),
- vhodnosť navrhovaných metód (max. 10 bodov),
. vhodnosť navrhovanej štruktúry (max. 10 bodov),
- preukázanie znalosti problematiky (max. 20 bodov)
- potenciálny vlastný prínos práce (max. 20 bodov),
- prácu s literatúrou (max. 10 bodov).
B.za formálnu stránku projektu (spolu max. 20 bodov):
- dodržanie základných noriem pre formálnu úpravu, dodržanie citačných noriem (max. 10 bodov),
- grafickú a estetickú úpravu (max. 5 bodov),
- jazykovú stránku (štylistika, gramatika, vyjadrovanie) – (max. 5 bodov).
3.
Ústna skúška pozostáva z:
a) ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku; za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 50 bodov,
b) ústnej časti z oblasti študijného programu Občianske právo : Uchádzač si vyžrebuje dve otázky z okruhu otázok z oblastí zvoleného študijného programu a ústne na nich zodpovie; za ústnu časť prijímacej skúšky z oblasti zvoleného študijného programu uchádzač môže získať max. 50 bodov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 3996
BIC: SPSRSKBA
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Názov peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 16:03

Upozorniť na neaktuálne údaje