Právo

Profil absolventov:

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov v odbore právo založených na súčasnom stave právnej vedy. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo má poznatky zo základov teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu, osvojí si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudne poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvojí si základné inštitúty správneho poriadku. Ovláda matériu občianskeho práva hmotného, medzinárodného práva, práva EÚ, základy pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťami aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť. Absolvent má vštepené etické normy a zásady pre spravodlivé vykonávanie praxe. Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce.

Kompetencie:

Absolvent ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.) a spôsobilý vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých má absolvent pôsobiť, dáva sa osobitný dôraz na jeho morálnu výchovu a taktiež všeobecný právny a spoločensky rozhľad.

Absolventi bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, ktoré ich oprávňuje vykonávať regulované právnické povolania.

Uplatnenie absolventov
Profil absolventov:

Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov v odbore právo založených na súčasnom stave právnej vedy. Keďže ide o akademický orientovaný bakalársky študijný program, zameriava sa na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa. Disponuje týmito vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami:

Vedomosti:

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívno-právnych disciplín práva verejného a práva súkromného, ale aj z medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo má poznatky zo základov teórie práva, právneho štátu a princípov organizácie a činnosti štátu, osvojí si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudne poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvojí si základné inštitúty správneho poriadku. Ovláda matériu občianskeho práva hmotného, medzinárodného práva, práva EÚ, základy pracovného práva, obchodného práva a trestného práva hmotného.

Zručnosti:

Absolvent disponuje zručnosťami aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia. Absolvent má dostatočnú informačnú a digitálnu gramotnosť. Absolvent má vštepené etické normy a zásady pre spravodlivé vykonávanie praxe. Dokáže riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímovej práce.

Kompetencie:

Absolvent ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam. Je kompetentný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, odborník vo verejnej správe a pod.) a spôsobilý vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora. Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých má absolvent pôsobiť, dáva sa osobitný dôraz na jeho morálnu výchovu a taktiež všeobecný právny a spoločensky rozhľad.

Absolventi bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo majú všetky predpoklady pre pokračovanie v magisterskom štúdiu v študijnom odbore právo, ktoré ich oprávňuje vykonávať regulované právnické povolania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre slovenských uchádzačov.
Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), musia na Referát vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach predložiť originál rozhodnutia alebo overenú kópiu dokladu o rovnocennosti stredoškolského štúdia (nostrifikácia maturitného vysvedčenia). Nostrifikáciu dokladov vykonáva na žiadosť uchádzača Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja.

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Na bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo v externej forme štúdia sa môže prihlásiť len uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD., t. č.: +421552344144, email: marta.tothova@upjs.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Všeobecné podmienky prijímacieho konania a všetky podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/studuj-u-nas/


  • Podanie prihlášky na štúdium

    18.10.2023 - 31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    07.06.2024 - 07.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • Vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €


Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 40 € pri písomnej prihláške a vo výške 20 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. mája 2024. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje