Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) ponúka prípravu odborníkov v odboroch, biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika na všetkých troch stupňoch štúdia.

Tradične ponúka učiteľské štúdium biológie, ekológie, fyziky, geografie, matematiky, pedagogiky a techniky (v kombinácii s ostatnými školskými predmetmi). >>> možnosti štúdia <<<

Je jedinou fakultou PU s inžinierskym programom fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov. Pestrú paletu ponuky dopĺňajú andragogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika.

Fakulta humanitných a prírodných vied má vynikajúcu výskumnú infraštruktúru. Študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách, ktoré sú súčasťou výskumného centra excelentnosti, kompetenčného centra a vedecko-technického parku Technicom. Ide o špičkové technológie v oblasti molekulárnej genetiky a biomedicíny, extrakcie a analýzy biologicky aktívnych látok, fyzikálnych meraní magnetických, tepelných a elektrických vlastností tuhých látok pri nízkych teplotách, geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a 3D modelovania krajiny, či princípov trieskového obrábania materiálov.

Prijímacie konanie

Biológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Sociálna pedagogika Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Ekológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo ekológie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Stravovanie

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove.

Ostatné služby

Prešovská univerzita v Prešove.

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová (jana.klescova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 28.01.2020 10:58

Upozorniť na neaktuálne údaje