Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

od ak. roka 2015/2016 sa mení názov študijného programu na geografia a aplikovaná geoinformatikaUplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a  praktickej prípravy získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách, na základných umeleckých školách a vo výchovných inštitúciách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Mimoriadnu možnosť istoty skoršieho prijatia získa:

a)   Uchádzač, ktorého priemer (1.-3. ročník strednej školy) neprekročí hranicu 1,70 na gymnáziu a 1,40 na ostatných stredných školách (bez vynásobenia koeficientom za strednú školu). Tento uchádzač bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu fakulta oznámi najneskôr do č bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu  fakulta oznámi najneskôr do 18. apríla. Uvedený uchádzač bude na štúdium zapísaný až po predložení maturitného vysvedčenia. Mimoriadna možnosť sa nevzťahuje na študijné programy s talentovou skúškou (učiteľstvo hudobného a výtvarného umenia v kombinácii).

b)   Uchádzač neučiteľského študijného programu geografia a aplikovaná geoinformatika, ktorý sa umiestnil na 1. alebo 2. mieste v krajskom kole geografickej olympiády.

c)   Uchádzač neučiteľského študijného programu  biológia, ekológia, geografia a aplikovaná geoinformatika, ktorý dosiahne výsledok testu Všeobecných študijných predpokladov v danom kalendárnom roku vyšší ako 50. percentil. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS; Scio), ktoré prebiehajú v šiestich termínoch od decembra do mája v niekoľkých mestách na Slovensku (vrátane Prešova). Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na www.scio.sk/nps. Fakulta zohľadňuje výsledok slovenskej verzie testu (VŠP) aj českej (OSP). Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).Doplňujúce informácie

Podmienky prijatia na dennú formu Bc. štúdia:


Na všetky bakalárske študijné programy akreditované na FHPV budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním
s maturitou bez prijímacej skúšky na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení
a maturitného vysvedčenia).

Na programy medzifakultného štúdia (čiastkových programov: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,učiteľstvo dejepisu, učiteľstvo estetiky, učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry, učiteľstvo výchovy k občianstvu, učiteľstvo výtvarného umenia) sa zároveň vzťahujú
podmienky fakúlt, na ktorých sú programy akreditované.

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení
uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu:
gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8.Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium len jednu prihlášku.
 • Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
 • Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.
 • Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia uvádzajú do prihlášky hudobný nástroj, na akom budú hrať na talentovej prijímacej skúške.

Na všetky bakalárske študijné programy budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou bez prijímacej skúšky (okrem učiteľstva hudobného a výtvarného umenia) na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu: gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia v kombinácii absolvujú talentovú skúšku v závislosti na aktuálnej epidemiologickej situácii prezenčnou alebo dištančnou formou.  Požiadavky na talentovú prijímaciu skúšku a formu jej realizácie na zvolený študijný program budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Praktická talentová skúška pozostáva z týchto častí: hlasové a sluchové dispozície, intonačné a rytmické schopnosti, základné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby, kultivovanosť a pohotovosť verbálneho prejavu, – akceptované sú len nástroje: klavír, akordeón, husle, violončelo, gitara, priečna flauta, klarinet, sólový spev, výnimočne cimbal (neakceptujú sa dychové plechové nástroje ako lesný roh, trúbka, pozauna). V prípade realizácie talentovej skúšky distančnou formou sa prijímacia skúška s osobnou účasťou nahrádza povinným zaslaním videonahrávok v elektronickej forme: 1. spev 2 (dvoch) piesní rôzneho charakteru (klavírny sprievod nevyžadujeme, no ak uchádzač má možnosť hudobného sprievodu alebo karaoke, môže ich využiť). Rozsah 3 - 5 minút. 2. hra na hudobnom nástroji - 2 - 3 skladby rôznych žánrov alebo štýlových období. Rozsah: 5 - 8 minút. Nahrávky je potrebné zaslať na dve mailové adresy: jana.hudakova@unipo.sk a tatiana.svajkova@unipo.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Talentová skúška Hu“. Uchádzači sú zároveň povinní vyplniť návratky aj s uvedením hudobného nástroja: prezenčná forma; dištančná forma.

Uchádzači o štúdium učiteľstva výtvarného umenia absolvujú talentovú skúšku. Prijímaciu skúšku s osobnou účasťou nahrádza dodanie povinnej dokumentácie v elektronickej forme: 1. obrazovú dokumentáciu vlastných domácich prác vo formáte PDF. Fotografie majú byť v dostatočnom rozlíšení (HD kvalita). Celkový počet strán je 15 - 20, pričom je potrebné, aby boli zastúpené aspoň tri druhy umenia (napr.: maliarstvo, grafika, sochárstvo, úžitkové umenie, fotografia). 2. samostatne napísanú esej na tému Môj pohľad na súčasné umenie (rozsah: 1600 – 2000 znakov spolu s medzerami; texty majú byť písané vo fonte Times New Roman, veľkosť 14, riadkovanie 1,5). Všetky materiály uvedené v bodoch 1. a 2. je potrebné poslať v jednom balíku (do 5 – 10 MB) na e-mailové adresy: vladislav.greslik@unipo.sk a jaroslav.ondo@unipo.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť: „Talentová skúška Vu“.

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (elektronická forma)
 • vysvedčenia z 1., 2., 3. a 4. ročníka strednej školy (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie:

 •     papierová (tlačená) prihláška: 30 eur
 •     elektronická prihláška: 20 eur

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308 Názov a adresa príjemcu:

Prešovská univerzita v Prešove, 
Dekanát Fakulty humanitných a prírodných vied
Ul. 17. novembra 1 
081 16 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 10.12.2021 09:39

Upozorniť na neaktuálne údaje