Environmentálna ekológia

Uplatnenie absolventov

2133001 Krajinný ekológ, geoekológ; 2133002 Špecialista ochrany ovzdušia; 2133003 Špecialista ochrany prírody; 2133004 Špecialista pre odpadové hospodárstvo; 2133005 Špecialista ochrany lesa; 2133006 Špecialista na ochranu vodných tokov; 2133999 Špecialista v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie) inde neuvedený; 2143 Špecialisti v oblasti priemyselnej ekológie; 2143001 Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd; 2143002 Špecialista kontroly kvality vôd; 2143003 Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe; 2143004 Hydrológ; 2143999 Špecialista v oblasti priemyselnej ekológie inde neuvedený; 3257002 Inšpektor životného prostredia; 5419001 Pracovník stráže prírody a lesnej stráže; 2131 Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch; 2131001 Biológ; 2131005 Botanik; 2131006 Zoológ; 2131999 Biológ, botanik, zoológ a špecialista v príbuznom odbore inde neuvedenýVždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyhlasuje začatie  prijímacieho  konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 v dennej a externej forme

 

Uchádzači môžu zasielať prihlášky na štúdium (na tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské – tretí stupeň) v termíne do 3. júna 2024. Termín prijímacieho konania bude 24. júna 2024.

 

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:

 1. Životopis
 2. Notársky overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom)
 3. Formulár pre uchádzača o doktorandské štúdium (tlačivo je možné stiahnuť na webovej stránke fakulty: Fakulta humanitných a prírodných vied, študenti, doktorandské štúdium, menu, tlačiva)
 4. Súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, citácií a ohlasov, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov inej odbornej činnosti
 5. Rámcový projekt dizertačnej práce
 6. Výpis známok (zo študijného oddelenia fakulty)
 7. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie:  50.- EUR

 

Podrobnejšie informácie na:  https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/vzdelavanie/Doktorandske/Konanie/Doplňujúce informácie

Podmienky pre prijatie uchádzačov:


• ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore biológia alebo príbuznom odbore
• jazykové predpoklady
• vypracovaný projekt (v slovenskom, anglickom jazyku) na vybranú tému dizertačnej práce
• prehľad poznatkov v riešenej problematike

Podmienky pre prijatie uchádzačov:

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium Environmentálna ekológia je absolvovanie magisterského študijného programu v odbore Ekológia alebo v príbuznom odbore. V prípade absolventov príbuzných odborov rozhodne o možnosti doktorandského štúdia odborová komisia.

 

Obsahom prijímacej skúšky je prezentácia: 

 • pracovného projektu zamerania budúcej dizertačnej práce,
 • vedomostí z ekológie a environmentalistiky a im príbuzných oblasti (podľa zvolenej témy) na úrovni absolventa magisterského štúdia,
 • Aktívna znalosť jedného svetového jazyka.

 

Kontaktná osoba:

prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD.

Katedra ekológie, FHPV PU v Prešove

Ul. 17. novembra 1

081 16 Prešov

tel.: 051/757061

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. MBA.

lenka.pasternakova@unipo.sk

tel. 051/7570741Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podrobné informácie na: https://www.unipo.sk/public/media/17845/Prijimacie_konanie_na_ak_rok_2024-2025.pdf • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 03.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 08:14

Upozorniť na neaktuálne údaje