Antropológia

Uplatnenie absolventov

Antropológia je jediná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom človeka v prírodovednom kontexte. Vzhľadom na jedinečnosť človeka ako biologického druhu a zároveň aj sociálneho tvora je nevyhnutný komplexný prístup k štúdiu vzťahov človeka a prostredia. Takto chápaný obsah antropológie je v zhode s definíciou antropológie na európskych univerzitách a poukazuje na dôležitosť výchovy nových generácií antropológov, ktorí si nájdu uplatnenie v širokej škále odvetví pracovného trhu. Absolventi doktorandského študijného programu  Antropológia sú odborníci-špecialisti, ktorí môžu získanú kvalifikáciu uplatniť najmä v antropologicky orientovaných akademických inštitúciách a výskumných ústavoch, ako odborní pracovníci, vedúci výskumného tímu, vysokoškolskí učitelia, vysokoškolskí asistenti a pod. Náplň práce pozostáva z výkonu odborných, vedeckých, pedagogických, tvorivých činností a poradenstva. Sú oprávnení realizovať samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti základného aj aplikovaného výskumu so zameraním na antropológiu, biológiu človeka a forenzné vedy. Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť ako špecialisti na kostrové pozostatky na archeologických náleziskách, vo forenzných a kriminalistických pracoviskách, v lekárskych zariadeniach, v diagnostických laboratóriách, vo vedách o športe, v múzeách ako špecialisti na antropologické zbierky. Ako špecialisti v odbore biológia môžu nájsť uplatnenie aj v štátnej správe a v štátnych inštitúciách na pracoviskách rezortu kultúry, športu. Môžu pôsobiť ako súdni znalci a spolupracovať pri vyšetrovaní s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj v ergonomických inštitúciách využívajúcich poznatky o vzťahu človeka a pracovného prostredia (priemyslový dizajn, pracovné lekárstvo, architektúra a technika). Svojimi predpokladmi a zručnosťami rozvíjať aplikovaný výskum, pripravovať národné a medzinárodné projekty a viesť výskumný tím je pripravený prevziať aj pozíciu riadiaceho pracovníka výskumnej inštitúcie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyhlasuje začatie  prijímacieho  konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 v dennej a externej forme

 

Uchádzači môžu zasielať prihlášky na štúdium (na tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské – tretí stupeň) v termíne do 3. júna 2024. Termín prijímacieho konania bude 24. júna 2024.

 

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:

 1. Životopis
 2. Notársky overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom)
 3. Formulár pre uchádzača o doktorandské štúdium (tlačivo je možné stiahnuť na webovej stránke fakulty: Fakulta humanitných a prírodných vied, študenti, doktorandské štúdium, menu, tlačiva)
 4. Súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, citácií a ohlasov, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov inej odbornej činnosti
 5. Rámcový projekt dizertačnej práce
 6. Výpis známok (zo študijného oddelenia fakulty)
 7. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie:  50.- EUR

 

Podrobnejšie informácie na:  https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/vzdelavanie/Doktorandske/Konanie/

 Doplňujúce informácie

Podmienky pre prijatie uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore biológia alebo príbuznom odbore
• jazykové predpoklady
• vypracovaný projekt (v slovenskom, anglickom jazyku) na vybranú tému dizertačnej práce
• prehľad poznatkov v riešenej problematike

Obsah prijímacej skúšky:
• ústna skúška z predmetov: molekulárna biológia, genetika, antropológia
• prezentácia vypracovaného projektu na vybranú tému dizertačnej skúšky

Kontaktná osoba:
prof. RNDr. Jarmila Bernasovská, PhD.
mail: jarmila.bernasovska@unipo.sk
Katedra biológie, t.č.: 051/75 70 369

Viac informácií na: https://www.unipo.sk/public/media/17845/Prijimacie_konanie_na_ak_rok_2024-2025.pdfKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. MBA.

lenka.pasternakova@unipo.sk

tel. 051/7570741    

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podrobné informácie na: https://www.unipo.sk/public/media/17845/Prijimacie_konanie_na_ak_rok_2024-2025.pdf • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 03.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 08:58

Upozorniť na neaktuálne údaje