Geografia a aplikovaná geoinformatika

Uplatnenie absolventov

Štandardná záťaž študenta je 60 kreditov ročne. Absolvent získa vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu umožnia široké uplatnenie na trhu práce. Bude sa môcť uplatniť v štátnej správe,  miestnej a regionálnej samospráve, inštitúciách EÚ, najmä v útvaroch zaoberajúcich sa lokálnym a regionálnym rozvojom, územným plánovaním, turizmom, marketingom a propagáciou, ľudskými zdrojmi, ochranou a tvorbou životného prostredia; ďalej v privátnej expertíznej a projekčnej praxi, neziskových organizáciách, rozvojových, marketingových, realitných a cestovných agentúrach a kanceláriách, agentúrach skúmajúcich verejnú mienku, v inštitucionalizovaných klastroch a médiách. Bude pripravený založiť si vlastné podnikanie v oblasti využívajúcej geografickú a geoinformatickú expertízu. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na druhom stupni v študijnom programe v študijnom odbore Vedy o Zemi.

The standard load for students is 60 credits per year. Graduates acquire knowledge, skills and competences which enable them to be widely employed in the labour market.  They will be able to find employment in state administration, local and regional self-governments, EU institutions, particularly in departments dealing with local and regional development,  land-use planning, tourism, marketing and promotion, human resources, environmental  protection and creation; in private expertise and projection practice, non-profit organizations, in development, marketing,  real estate and travel agencies and offices,  in public opinion research agencies, institutionalized clusters and the media. They will be prepared to start their own business in areas using geographic and geoinformatic expertise. Graduates may continue their study at the second level in the study programme and field of study Earth Sciences.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:


• Uchádzač si môže podať na denné štúdium len jednu prihlášku.
• Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
• Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať na denné štúdium len jednu prihlášku.


• Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie
(netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
• Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.
• Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje fakultného koordinátora (prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. MBA. lenka.pasternakova@unipo.sk) za účelom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU.

• Dekanka FHPV PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.Forma prijímacej skúšky

Na všetky bakalárske študijné programy akreditované na FHPV budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia).

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu: gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8.


Uchádzači, ktorí nemôžu doložiť dokumenty o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a bol im udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko musia vykonať test
všeobecných študijných predpokladov, ktorý preverí ich spôsobilosť študovať na vybranom študijnom programe. Okruhy tém, ktoré budú súčasťou testu všeobecných študijných predpokladov sú zverejnené na webovej adrese:
https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/informacie-pre-uchadzacov/pk/42914. • Podanie prihlášky na štúdium

  05.12.2023 - 15.08.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 1. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 2. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 3. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 4. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • doklad o úhrade platby za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie:

 •     papierová (tlačená) prihláška: 30 eur
 •     elektronická prihláška: 20 eur

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308 Názov a adresa príjemcu:

Prešovská univerzita v Prešove, 
Dekanát Fakulty humanitných a prírodných vied
Ul. 17. novembra 1 
081 16 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2024 07:37

Upozorniť na neaktuálne údaje