Regionálna geografia a regionálny rozvoj

Uplatnenie absolventov

Absolvent ŠP Regionálna geografia a regionálny rozvoj:

Získa vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu umožnia široké uplatnenie na trhu práce. Bude sa môcť uplatniť v akademickej sfére ako vysokoškolský učiteľ alebo výskumník, štátnej správe,  miestnej a regionálnej samospráve, inštitúciách EÚ, najmä v útvaroch zaoberajúcich sa lokálnym a regionálnym rozvojom, územným plánovaním, turizmom, marketingom a propagáciou, ľudskými zdrojmi, ochranou a tvorbou životného prostredia; ďalej v privátnej expertíznej a projekčnej praxi, neziskových organizáciách, rozvojových, marketingových, realitných a cestovných agentúrach a kanceláriách, agentúrach skúmajúcich verejnú mienku, v inštitucionalizovaných klastroch a médiách. Bude pripravený založiť si vlastné podnikanie v oblasti využívajúcej geografickú a geoinformatickú expertízu.

Absolventi sa vzhľadom na špecifiká ŠP Regionálna geografia a regionálny rozvoj uplatňujú na trhu práce aj na pracoviskách SAV, univerzít,  v štátnej správe a samospráve a pod. Uplatnenie si nachádzajú aj pri riešení problémov regionálneho rozvoja v súkromných firmách a neziskových organizáciách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyhlasuje začatie  prijímacieho  konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 v dennej a externej forme

 

Uchádzači môžu zasielať prihlášky na štúdium (na tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské – tretí stupeň) v termíne do 3. júna 2024. Termín prijímacieho konania bude 24. júna 2024.

 

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:

 1. Životopis
 2. Notársky overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom)
 3. Formulár pre uchádzača o doktorandské štúdium (tlačivo je možné stiahnuť na webovej stránke fakulty: Fakulta humanitných a prírodných vied, študenti, doktorandské štúdium, menu, tlačiva)
 4. Súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, citácií a ohlasov, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov inej odbornej činnosti
 5. Rámcový projekt dizertačnej práce
 6. Výpis známok (zo študijného oddelenia fakulty)
 7. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie:  50.- EUR

 

Podrobnejšie informácie na:  https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/vzdelavanie/Doktorandske/Konanie/

 Doplňujúce informácie

Podmienky pre prijatie uchádzačov:

Predloženie projektu dizertačnej práce (na predpísanom formulári) s uvedením cieľov a súhrnom v anglickom jazyku.

 

Obsahom prijímacej skúšky je prezentácia: 

 • Neslovanský jazyk (komunikačné zručnosti, základná odborná terminológia),      
 • Geografia ( na úrovni absolventa magisterského štúdia – podľa uvedených okruhov),
 • prezentácia (5 minút)  zamerania budúcej dizertačnej práce (ppt a podobne).

 

OKRUHY:

 1. Všeobecná humánna geografia (metódy a techniky humánnogeografického výskumu, geografická interpretácia problematiky obyvateľstva, sídiel, dopravy, výrobných a nevýrobných aktivít).
 2. Všeobecná fyzická geografia (metódy a techniky fyzickogeografického výskumu, geografická interpretácia problematiky).
 3. Politická geografia a geopolitika.
 4. Regionálna geografia SR.
 5. Všeobecná regionálna geografia a teórie regionálneho rozvoja.

 

Kontaktná osoba:

prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.

mail: jozef.vilcek@unipo.sk

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, t.č.: +421 51 757 0393Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. MBA.

lenka.pasternakova@unipo.sk

tel. 051/7570741   Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podrobné informácie na: https://www.unipo.sk/public/media/17845/Prijimacie_konanie_na_ak_rok_2024-2025.pdf • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 03.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 10:43

Upozorniť na neaktuálne údaje