Teória vyučovania fyziky

Uplatnenie absolventov

Na základe údajov z Centra vedecko-technických informácií SR a zo Štátneho pedagogického ústavu SR možno vidieť veľmi nepriaznivý stav v sektore učiteľstva prírodovedných predmetov s predpokladom akútneho nedostatku učiteľov prírodovedných predmetov, predovšetkým fyziky, matematiky a techniky vo výhľade niekoľkých rokov. Tento stav sa už vyše 10 rokov zásadne nemení čo svedčí o dlhodobom nedostatku učiteľov fyziky. Vyhliadky uplatniteľnosti absolventov sa neustále zlepšujú, nakoľko na základe Analýzy trendov trhu práce (zdroj: https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/regio-trendy/presovsky-kraj) sa predpokladá, že do roku 2025 počet vysokoškolských absolventov prichádzajúcich na trh práce nepokryje potrebu pracovných síl na vysokoškolských pozíciách v Prešovskom kraji. Nedostatok absolventov učiteľských povolaní možno očakávať práve u prírodovedných aprobácií. V podmienkach SŠ a ZŠ sa v oblasti prírodovedných vied prejavuje akútny nedostatok kvalitných učebníc a metodického materiálu, ktorý má nepriaznivý dopad na atraktivitu prírodovedného vzdelávania. Absolventi ŠP Teória vyučovania fyziky sú pripravovaní aj pre tieto náročné úlohy.

Absolvent ŠP Teória vyučovania fyziky si osvojí zásady vedeckej práce, metódy pedagogického výskumu zameraného na vyučovanie fyziky, metódy tvorby pedagogických dokumentov a tvorbu učebných materiálov. Pozná etické a spoločenské aspekty vedeckej práce a ovláda techniky prezentácie výsledkov. Je schopný pracovať a komunikovať vo vedeckom tíme.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vyhlasuje začatie  prijímacieho  konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 v dennej a externej forme

 

Uchádzači môžu zasielať prihlášky na štúdium (na tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské – tretí stupeň) v termíne do 3. júna 2024. Termín prijímacieho konania bude 24. júna 2024.

 

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:

 1. Životopis
 2. Notársky overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom)
 3. Formulár pre uchádzača o doktorandské štúdium (tlačivo je možné stiahnuť na webovej stránke fakulty: Fakulta humanitných a prírodných vied, študenti, doktorandské štúdium, menu, tlačiva)
 4. Súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, citácií a ohlasov, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov inej odbornej činnosti
 5. Rámcový projekt dizertačnej práce
 6. Výpis známok (zo študijného oddelenia fakulty)
 7. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie:  50.- EUR

 

Podrobnejšie informácie na:  https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/vzdelavanie/Doktorandske/Konanie/

 Doplňujúce informácie

Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi magisterského vysokoškolského štúdia v odbore Učiteľstvo akademických predmetov – študijný program Fyzika. Súčasťou prihlášky je v teoretickej rovine vypracovaný predbežný projekt budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti.

Nutnými podmienkami pre prijatie  na doktorandský študijný program sú:

 • úspešné absolvovanie 2.stupňa univerzitného štúdia,
 • téma budúcej dizertačnej práce,
 • školiteľ pre tému z daného študijného programu,
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka na úrovni minimálne maturitnej skúšky.

 

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacieho konania. Na prijímacom konaní sa   zohľadňujú študijné výsledky uchádzača počas celého vysokoškolského štúdia, znalosť svetového  jazyka, publikačná  činnosť a tiež predpoklady na vedeckú prácu:

 • vedieť transformovať vedecké poznatky do didaktického systému  fyziky,
 • preukázať schopnosť riešenia výskumného problému vrátane využitia metód a techniky pedagogického výskumu,
 • prezentovať nosné okruhy projektu pedagogického výskumu pre zvolenú tému dizertačnej práce,
 • preukázať jazykovú pripravenosť pre štúdium zahraničnej odbornej literatúry,
 • preukázať prehľad vedomostí o výskumných pracoviskách a výskumných osobnostiach pracujúcich na výskume skupiny blízkych fenoménov odborovej didaktiky, do ktorej patrí dizertačná práca, o riešenie ktorej sa uchádza.

 

OKRUHY:

 1. Didaktika fyziky – aktuálny stav, problémy a trendy výučby fyziky na základných  a stredných školách
 2. Všeobecná fyzika
 3. Základy pedagogického výskumu

 

Kontaktná osoba:

prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Katedra fyziky, matematiky a techniky,

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovskej univerzity v Prešove

Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov

e-mail: marian.reiffers@unipo.sk

tel: +421 51 7570264Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. MBA.

lenka.pasternakova@unipo.sk

tel. 051/7570741   Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podrobné informácie na: https://www.unipo.sk/public/media/17845/Prijimacie_konanie_na_ak_rok_2024-2025.pdf • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 03.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 08:32

Upozorniť na neaktuálne údaje