Ekológia a environmentalistika

Uplatnenie absolventov

Absolvent je odborníkom na ekológiu, ekosystémy, ochranu biodiverzity, prírody, krajiny, na starostlivosť o chránené územia. Ovláda vedecké metódy výskumu (základného a aplikovaného). Dokáže tvorivo aplikovať vedecké poznatky, riešiť konfliktné situácie človek-príroda a overovať pracovné rôzne ekologické hypotézy. Má praktické skúsenosti nadobudnuté stážami a študentskou praxou v štátnej sfére, súkromnom sektore ale aj mimovládnych organizáciách. Absolvent vie pracovať a riadiť pracovné skupiny (terén a laboratórium), vie vhodne určovať a odoberať vzorky, uchovávať ich, spracovávať získané dáta a správne ich vyhodnotiť a interpretovať. Absolvent sa uplatňuje v riadiacich funkciách ochrany prírody a krajiny, vo vedeckovýskumných inštitúciách, v medzinárodnej spolupráci chránených území a na vysokých školách.

The graduate is an expert in ecology, ecosystems, biodiversity protection, nature, landscape and the care of protected areas. He is proficient in scientific research methods (both basic and applied). He can creatively apply scientific knowledge, solve human-nature conflict situations and verify various ecological hypotheses. He has practical experience gained through internships and student work experience in state institutions, private sector, as well as non-governmental organizations. The graduate is able to work and manage working groups (field and laboratory), can appropriately identify and take samples, store them, process the obtained data and evaluate and interpret them correctly. The graduate is employed in management functions of nature and landscape protection, in scientific research institutions, in international cooperation of protected areas and at universities.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy:

 

Podmienkou na prijatie je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom alebo príbuznom študijnom programe.  V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho štúdia a štátnej skúšky.Bez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.12.2023 - 15.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma)
  • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €

                                                                       ● elektronická prihláška: 20 €

Banka:   Štátna pokladnica

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0007 8256

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103003

Konštantný symbol: 0308

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2024 07:37

Upozorniť na neaktuálne údaje