Biológia

Uplatnenie absolventov

 

Absolvent je spôsobilý pracovať vo výskumných kolektívoch s biologickým a chemickým zámeraním, je pripravený vykonávať samostatnú vedecko – výskumnú prácu na pracoviskách SAV, univerzít, v rezorte zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia, v štátnej správe, samospráve a pod. Široké uplatnenie má aj pri riešení environmentálne–ekologických problémov v teréne a v súkromných firmáchVždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 Doplňujúce informácie

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:


• Uchádzač si môže podať na denné štúdium len jednu prihlášku.
• Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
• Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 Uchádzač si môže podať na denné štúdium len jednu prihlášku.


• Súčasťou prihlášky je: životopis, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie
(netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú).
• Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.
• Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje fakultného koordinátora (prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. MBA. lenka.pasternakova@unipo.sk) za účelom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU.
• Dekanka FHPV PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.Forma prijímacej skúšky

Na všetky bakalárske študijné programy akreditované na FHPV budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia).

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu: gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8.


Uchádzači, ktorí nemôžu doložiť dokumenty o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a bol im udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko musia vykonať test
všeobecných študijných predpokladov, ktorý preverí ich spôsobilosť študovať na vybranom študijnom programe. Okruhy tém, ktoré budú súčasťou testu všeobecných študijných predpokladov sú zverejnené na webovej adrese:
https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/informacie-pre-uchadzacov/pk/42914. • Deň otvorených dverí

  08.02.2023

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2022 - 31.03.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 1. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 2. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 3. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • vysvedčenie za 4. ročník strednej školy (elektronická forma)
 • doklad o úhrade platby za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie:

 •     papierová (tlačená) prihláška: 30 eur
 •     elektronická prihláška: 20 eur

Banka: Štátna pokladnica
IBAN SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308 Názov a adresa príjemcu:

Prešovská univerzita v Prešove, 
Dekanát Fakulty humanitných a prírodných vied
Ul. 17. novembra 1 
081 16 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 21.11.2022 08:42

Upozorniť na neaktuálne údaje