Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2676

Názov projektu Škola Vedúci projektu
"Biofyzikálne metódy v medicíne" - dobudovanie experimentálnej časti predmetu UVLF doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UMB doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
"Hajkovanie" na datových chodníkoch VŠVU prof. Mgr. Anton Čierny
"NA ZAČIATKU CESTY“ Príprava študentských animovaných projektov pre profesionálnu medzinárodnú prezentáciu v zmysle napĺňania internacionalizácie výučby na FTF VŠMU VŠMU Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
"Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UKF PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
„CreativeLab“ – univerzálny priestor pre výskum a vzdelávanie v ikonopisectve, ikonografii, v činnostných a expresívnych terapiách PU doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
„Kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra zodpovedne“ – Scenáre aktivít na vyučovacie hodiny pre učiteľov základných škôl a prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra UKF Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
TOP „Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“ (Bádateľsky orientované vyučovanie v geovednom laboratóriu, podporujúce konštruktivistický model vzdelávania v oblasti geovied) UK prof. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
„Výcvik psov pri zachovaní pohody zvierat“ edukačný materiál pre študijný program kynológia UVLF doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
(e-)Prevencia kyberagresie u generácie Z UKF doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.
Počet záznamov: 2676 (1/268)

Filter

Filter