Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 2147

Názov projektu Škola Vedúci projektu
"Biofyzikálne metódy v medicíne" - dobudovanie experimentálnej časti predmetu UVLF doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UMB PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
"Hajkovanie" na datových chodníkoch VŠVU prof. Mgr. Anton Čierny
"NA ZAČIATKU CESTY“ Príprava študentských animovaných projektov pre profesionálnu medzinárodnú prezentáciu v zmysle napĺňania internacionalizácie výučby na FTF VŠMU VŠMU Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
"Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UKF PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
„Kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra zodpovedne“ – Scenáre aktivít na vyučovacie hodiny pre učiteľov základných škôl a prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra UKF Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
„Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“ (Bádateľsky orientované vyučovanie v geovednom laboratóriu, podporujúce konštruktivistický model vzdelávania v oblasti geovied) UK doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
(e-)Prevencia kyberagresie u generácie Z UKF doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie UMB doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby TU Z prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Počet záznamov: 2147 (1/215)

Filter

Filter