(e-)Prevencia kyberagresie u generácie Z

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): (e-)Prevencia kyberagresie u generácie Z

Názov projektu (anglický): (e-)Prevention against Cyber-Aggression Observed in Generation Z

Začiatok riešenia projektu: 2021

Koniec riešenia projektu: 2023

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 014UKF-4/2021

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt sa zameriava na prevenciu kyberagresie (agresívneho správania v kyberprostredí, kyberšikanovania, kyberstalkingu a sextingu)  ako online rizikového správania u generácie Z. Ide o žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Zámerom projektu je vytvoriť a experimentálne overiť preventívny program ako nástroj primárnej prevencie kyberagresie, ktorý bude slúžiť pedagogickým a odborným zamestnancom pri prevencii a eliminácii kyberšikanovania, kyberstalkingu, sextingu a ostatných foriem kyberagresie. Súčasťou projektu je implementácia preventívnych stratégií a metód do kyberprostredia, za účelom online osvety detí, rodičov a ostatných pracovníkov s deťmi a mládežou. 

Anotácia projektu v anglickom jazyku

Our project is oriented towards the prevention of cyber-aggression as the online at-risk behavior of Generation Z. The risks include aggressive virtual behavior, cyberbullying, cyberstalking and sexting. Members of Generation Z are the middle school and high school students. We strive for creation and experimental verification of the preventive program as a primary prevention tool against cyber-aggression. This program shall help the educators and professionals prevent and eliminate cyberbullying, cyberstalking, sexting and other forms of cyber-aggression. Our project further encompasses the implementation of preventive strategies and methods into the virtual world, as well as the online education of children, parents and other professionals working with minors and young people. 

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 4 556,00 0,00

Filter

Filter