„Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“ (Bádateľsky orientované vyučovanie v geovednom laboratóriu, podporujúce konštruktivistický model vzdelávania v oblasti geovied)

Základné informácie

TOP PROJEKT

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): „Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“ (Bádateľsky orientované vyučovanie v geovednom laboratóriu, podporujúce konštruktivistický model vzdelávania v oblasti geovied)

Názov projektu (anglický): "Invite classmates to explore geological attractions near their home" (a science-based teaching in a geovedical laboratory supporting the constructivist model of geoscience education)

Začiatok riešenia projektu: 2019

Koniec riešenia projektu: 2021

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 037UK-4/2019

Vedúci projektu: doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Prírodovedecká fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 19 486,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFG Použitie dekoračných kameňov Česka na Slovensku a dekoračných kameňov Slovenska v Česku, 2019, Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Sborník abstraktú, Beroun, 2019. 55, isbn: 978-80-87487-24-2
AAB Reichwalder, Peter (5%); Hudáčková, Natália (45%); Madarás, Ján (5%); Ruman, Andrej (45%); Plašienka, Dušan (%); Hók, Jozef (%); Reháková, Daniela (%): TRITRI The Tatrad through the eyes of geologists.
ABB Chovan, Martin, Paulo Andrzej, Bakos František, Bohuš Ivan, Voleková Bronislava: Historická ťažba a spracovanie nerastov v Tatrách; SNM, Bratislava, 2019, sprievodná publikácia k výstave TRITRI, Tatry očami geológov
GII A. Holická : Metodická príručka na vyhľadávanie geologických lokalít pre základné a stredné školy - bakalárska práca PRIF UK https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F26BEC1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
XVX Virtuálne modely dinosaurov v životnej veľkosti (Tatranský dinosaurus rodu Liliensternus a 2X dinosaurus rodu Microraptor). Dostupné prostredníctvom vr steu oculus.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska Statická WWW stránka s opisom projektu https://geopaleo.sk/projects/kega-037uk-4-2019/
Všade samá geológia "Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“ Stránka projektu na sociálnej sieti FB https://www.facebook.com/pg/Na-ka%C5%BEdom-kroku-geol%C3%B3gia-101171361352680/posts/?ref=page_internal
Geologické dobrodružstvo Webová stránka, na ktorej sú prezentované príce kolektívov zapojených do riešenia projektu "Pozvi svojich spolužiakov..". Na stránke sú dostupné okrem "blogov" aj študijné doplnkové materiály k výučbe geológie ako aj materiály pripravené "na mieru" jednotlivým školám http://kega.paleolocalities.com/
Významné Paleontologické lokality Slovenska Počas riešenia projektu prebieha dopĺňanie nových lokalít a aktualizácia už prezentovaných významných lokalít http://www.paleolocalities.com/index.php/site/mapa
Geologické dobrodružstvo, pozvi svojich spolužiakov ... Interaktívna webová stránka prezentujúca geologické lokality v blízkosti škôl, ktoré sa zapojili do projektu - skúži ako on line publikácia, ktorá prestavuje geologické lokality očami žiakov. V sekcii pre učiteľov ponúka prezentácie a animácie vytvorené v súhlase so štátnym vzdelávacím programom (geológia), v sekcii pre žiakov a študentov ponúka animácie a stránky, kde sa zábavnou formou dozvedia viac o fungovaní Zeme. V Galérii geolabu predstavujeme najvýznamnejšie výstupy pripravené zapojenými kolektívami projektu. http://kega.paleolocalities.com/
Významné peleontologické lokality Slovenska Interaktívna webová stránka prezentujúca významné paloentologické lokality Slovenska, ich lokalizáciu, opis, prístupnosť, fosílie a práce, ktoré boli o lokalite publikované. Obsahuje základnú informáciu o legislatívnych podmienkach návštevy geologických lokalít a bezpečnosti práce na lokalite. http://www.paleolocalities.com/index.php/site/mapa

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter