„Kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra zodpovedne“ – Scenáre aktivít na vyučovacie hodiny pre učiteľov základných škôl a prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): „Kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra zodpovedne“ – Scenáre aktivít na vyučovacie hodiny pre učiteľov základných škôl a prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Názov projektu (anglický): "Cultural Heritage and Traditional Culture Responsibly" - Scenarios of Activities for Lessons for Primary School Teachers and the Cross-cutting theme Regional Education and Traditional Folk culture

Začiatok riešenia projektu: 2021

Koniec riešenia projektu: 2023

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 047UKF-4/2021

Vedúci projektu: Mgr. Jana Ambrózová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Filozofická fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu je zásadným spôsobom prispieť k skvalitneniu výučby na základných školách v rámci implementácie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Jeho nevyhnutnou súčasťou je tvorba obsahovo premyslených učebných materiálov a aktivít, ktoré budú prepájať etnologickú expertízu s reálnymi potrebami a požiadavkami učiteľov a žiakov, a to v súlade so vzdelávacími štandardmi a aktuálnymi trendmi v modernom vzdelávaní. Zámerom projektu je tvorba praktickej, obsahovo plnohodnotnej a graficky pútavej publikácie scenárov aktivít pre učiteľov a učiteľky Základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (so zameraním na 3. – 5. ročník), ktorá je sprevádzaná internetovou stránkou s voľne dostupnými učebnými materiálmi a doplňujúcimi pomôckami. 65 podrobných scenárov aktivít s nevyhnutnými etnologickými komentármi a pracovnými listami, ktoré pripraví tím odborníkov na tradičnú kultúru a kultúrne dedičstvo (riešiteľský kolektív) v spolupráci s expertmi na vzdelávanie, bude kompatibilný s Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre 1. a 2. stupeň základnej školy a bude rešpektovať obsahové a vzdelávacie štandardy predmetov vymedzených ročníkov. Súčasne bude uplatňovať kreatívne postupy a najnovšie konštruktivistické prístupy vo vzdelávaní zamerané na zdokonaľovanie dôležitých kompetencií žiakov a efektívny osobný rozvoj. Jednotlivé aktivity budú priebežne overované na vybraných základných školách.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The aim of the project is to make a fundamental contribution to the improvement of teaching in primary schools within the implementation of the cross-cutting theme of Regional Education and Traditional Folk Culture. Its essential part is the creation of well-thought-out teaching materials and activities that will link ethnological expertise with the real needs and requirements of teachers and students, in accordance with educational standards and current trends in modern education. The aim of the project is to create a practical, content-based and graphically engaging publication of scenarios of activities for primary school teachers with Slovak as the language of instruction (focusing on the 3rd - 5th grade), which is accompanied by a website with freely available teaching aids and supplementary material. 65 detailed scenarios of activities with the necessary ethnological comments and worksheets prepared by a team of experts on traditional culture and cultural heritage (research team) in cooperation with an education expert will be compatible with the Innovative State Education Program for Primary and Primary Schools and will respect the content and educational standards of subjects of defined years. At the same time, it will apply creative practices and the latest constructivist approaches in education aimed at improving students' important competencies and effective personal development. Individual activities will be continuously tested at selected primary schools.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 3 095,00 0,00

Filter

Filter