"NA ZAČIATKU CESTY“ Príprava študentských animovaných projektov pre profesionálnu medzinárodnú prezentáciu v zmysle napĺňania internacionalizácie výučby na FTF VŠMU

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Názov projektu (slovenský): "NA ZAČIATKU CESTY“ Príprava študentských animovaných projektov pre profesionálnu medzinárodnú prezentáciu v zmysle napĺňania internacionalizácie výučby na FTF VŠMU

Názov projektu (anglický): "AT THE BEGINNING OF THE JOURNEY " Preparation of student animated projects for professional International presentation in terms of fulfilling the internationalization of teaching at Film and Tv Faculty, Academy of Performing Arts in Bratislava

Začiatok riešenia projektu: 2021

Koniec riešenia projektu: 2023

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 003VŠMU-4/2021

Vedúci projektu: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Pracovisko: Filmová a televízna fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt „NA ZAČIATKU CESTY“ je zameraný na rozvoj komplexnej tímovej spolupráce študentov Ateliéru animovanej tvorby a Ateliéru scenáristickej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Dôraz je pri ňom kladený na vývoj spoločných animovaných projektov a na ich následnú VEREJNÚ PREZENTÁCIU NA PROFESIONÁLNYCH MEDZINÁRODNÝCH FÓRACH v zahraničí. 

Už niekoľko rokov je súčasťou študijného plánu na Animovanej tvorbe predmet Príprava projektu. Študenti animácie a scenáristiky na ňom pod vedením svojich pedagogičiek vyvíjajú spoločný autorský koncept animovaného diela. Jeho súčasťou je rozšírený námet, profily postáv, výtvarné návrhy, ukážka scenára a storyboardu. Skúška pozostáva z obrazovej prezentácie, ktorá svojou formou simuluje prezentácie na profesionálnych fórach.

Vďaka predmetu Príprava projektu vznikajú nielen animátorsko – scenáristické tímy, schopné spolupracovať aj po ukončení štúdia, ale aj nové animované projekty. Tie svojou invenčnosťou, energiou a originalitou dokážu konkurovať študentským dielam z okolitých filmových škôl. 

Projekt „NA ZAČIATKU CESTY“ má študentom umožniť prezentovať ich kvalitné námety na zahraničných fórach pred renomovanými európskymi filmovými profesionálmi – producentmi,  dramaturgami, vysielateľmi. Títo špecialisti dokážu poslucháčom poskytnúť spätnú väzbu, ktorá presahuje lokálne trhy, posilňuje globálny presah projektov a zvyšuje ich kvalitu. Experti na oplátku spoznajú talent a schopnosti našich študentov, čo môže viesť k budúcej medzinárodnej spolupráci.  Posilní sa tak aj UPLATNITEĽNOSŤ našich študentov na slovenskom, českom a európskom filmovom trhu a ich užšie prepojenie s PRAXOU.

Pridanou hodnotou je prezentovanie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU ako kvalitnej, modernej a otvorenej inštitúcie, ktorá má silný potenciál uplatniť sa v širšom medzinárodnom kontexte filmového školstva.

Veríme, že projekt „NA ZAČIATKU CESTY“, ktorý bude na FTF VŠMU prebiehať v spolupráci s Asociáciou producentov animovaného filmu o.z. (APAF), vychádza aj v ústrety preferovanému modelu INTERNACIONALIZÁCIE slovenského vysokého školstva. 

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project "AT THE BEGINNING OF THE JOURNEY" is focused on the development of a comprehensive team cooperation of students of the Department of Animation and the Department of Screenwriting at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts. Emphasis is placed on the development of joint animated projects and their subsequent PUBLIC PRESENTATION IN PROFESSIONAL INTERNATIONAL FORAs abroad.

For several years now, the subject Project Preparation has been a part of the study plan in Animation. Students of animation and screenwriting, under the guidance of their pedagogues, develop a common authorial concept of animated work. It includes an extended theme, character profiles, artistic designs, a screenplay and storyboard demonstration. The exam consists of a pictorial presentation, which in its form simulates presentations on professional forums.

Thanks to the subject Project Preparation, animation and screenwriting teams are created, able to cooperate also after graduation, and new animated projects are produced. With their inventiveness, energy and originality, they can compete with student works from the surrounding film schools.

The "AT THE BEGINNING OF THE JOURNEY" project aims to enable students to present their quality ideas in foreign forums to renowned European film professionals - producers, playwrights, broadcasters. These specialists are able to provide listeners with feedback that goes beyond local markets, strengthens the global reach of projects and increases their quality. In return, the experts will learn about the talent and abilities of our students, which can lead to future international cooperation. This will also strengthen the APPLICABILITY of our students on the Slovak, Czech and European film markets and their closer connection with PRACTICE.

The added value is the presentation of the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts as a quality, modern and open institution that has a strong potential to succeed in the broader international context of film education.

We believe that the project "AT THE BEGINNING OF THE JOURNEY", which will take place at the FTF VŠMU in cooperation with the Association of Producers of Animated Film o.z. (APAF), meets the preferred model of INTERNATIONALIZATION of Slovak higher education.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 7 410,00 0,00

Filter

Filter