„CreativeLab“ – univerzálny priestor pre výskum a vzdelávanie v ikonopisectve, ikonografii, v činnostných a expresívnych terapiách

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): „CreativeLab“ – univerzálny priestor pre výskum a vzdelávanie v ikonopisectve, ikonografii, v činnostných a expresívnych terapiách

Názov projektu (anglický): "CreativeLab" - a universal space for research and education in iconography, activity and expressive therapies

Začiatok riešenia projektu: 2022

Koniec riešenia projektu: 2024

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 010PU-4/2022

Vedúci projektu: doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Pracovisko: Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt formuluje zámer, ktorý má aplikovaný presah, a ktorého výsledky môžu výrazne prispieť ku zachovaniu kultúrneho a duchovného dedičstva byzantskej ikonografie a taktiež na uplatňovanie terapie a rehabilitácie v sociálnych službách. Prispeje ku orientácii koncepčného rámca vysokoškolského vzdelávania v teologických a umenovedných disciplínach ako aj v expresívnych a činnostných terapiách. Cieľom je vytvoriť ekonomicky nenáročný priestor, v ktorom študenti získajú komfortnejšie možnosti relaxu spojeného so vzdelávaním v praktickom zmysle. Tento cieľ bude napĺňaný v dvoch rovinách: 1. vytvorením špecializovaného laboratória CreativeLab, v ktorom sa študenti oboznámia so základnými metódami ikonopisectva a expresívnych a činnostných terapií, a v ktorom sa zorganizuje séria workshopov pre odbornú verejnosť, 2. vytvorením nových študijných materiálov v tlačenej aj elektronickej podobe.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project formulates an intention that has an applied overlap, and the results of which can significantly contribute to the preservation of the cultural and spiritual heritage of Byzantine iconography and also to the application of therapy and rehabilitation in social services. It will contribute to the orientation of the conceptual framework of higher education in theological and artistic disciplines as well as in expressive and action therapies.
The aim is to create an economically undemanding space in which students gain more comfortable opportunities for relaxation associated with education in a practical sense. This goal will be fulfilled on two levels: 1. creation of a specialized laboratory CreativeLab, in which students will get acquainted with the basic methods of iconography and expressive and action therapies, and in which a series of workshops for the professional public will be organized, 2. creation of new study materials in printed and electronic form.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2022 7 046,00 0,00

Filter

Filter