"Hajkovanie" na datových chodníkoch

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Názov projektu (slovenský): "Hajkovanie" na datových chodníkoch

Názov projektu (anglický): Hiking on the Data trails

Začiatok riešenia projektu: 2019

Koniec riešenia projektu: 2020

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 011VŠVU-4/2019

Vedúci projektu: prof. Mgr. Anton Čierny

Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 16 712,70 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
BAB Hajkovanie na dátových chodníkoch, ISBN 978-80-8189-045-1, 80 strán

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter