"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): "Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Názov projektu (anglický): Preparing of university textbook "Deacony" and web-based platform for I. and II. degree of university studies

Začiatok riešenia projektu: 2018

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 042UMB-4/2018

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 5 924,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADC Masarik, Albín (100%): The problem of comforting the grieving in the funeral sermon. Londýn : ISSN 1745-5308
ADM Šoltésová, Viktória (100%): The Pentecostal church in Slovakia and the common witness of evangelical churches in the spirit of partnership and cooperation. Oxford : ISSN 0020-8582
ADM Masarik, Albín (100%): Depersonalizovaný predmet nádeje v pohrebnej kázni. Tarnów : ISSN 2391-6559
ADE Masarik, Albín (100%): Search for the meaning of the expression kainé ktisis in 2 Corinthians 5:17 and Galatians 6:15. Wrocław : ISSN 1734-4182
ADF Šoltésová, Viktória (100%): Ježišove výroky o chudobných a bohatých. Banská Bystrica : ISSN 1339-3685
ADF Masarik, Albín (70%); Šoltésová, Viktória (30%): Novozmluvný kontext diakonie. Banská Bystrica : ISSN 1339-3685
AED Šoltésová, Viktória (50%); Liba, Ján (50%): Models of ecumenical cooperation and missional ecclesiology. 2018 Liptovsky Mikuláš : ISBN 978-80-7140-552-8
ACD Definícia diakonie / Viktória Šoltésová, Albín Masarik. 1. kapitola. In Diakonika : diakonia na Slovensku : vysokoškolská učebnica / ed. Viktória Šoltésová ; rec. Pavel Procházka, Jozef Brenkus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví v SR : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-971394-7-6. - S. 11-28 [1,05 AH]. [ŠOLTÉSOVÁ, Viktória (95%) - MASARIK, Albín (5%)]
ACD Počiatky a história diakonie na našom území / Viktória Šoltésová, Jaroslav Maďar. 2. kapitola. In Diakonika : diakonia na Slovensku : vysokoškolská učebnica / ed. Viktória Šoltésová ; rec. Pavel Procházka, Jozef Brenkus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví v SR : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-971394-7-6. - S. 29-47 [1,15 AH]. [ŠOLTÉSOVÁ, Viktória (50%) - MAĎAR, Jaroslav (50%)]
ACD Diakonát v cirkvi / Albín Masarik. 3. kapitola. In Diakonika : diakonia na Slovensku : vysokoškolská učebnica / ed. Viktória Šoltésová ; rec. Pavel Procházka, Jozef Brenkus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví v SR : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-971394-7-6. - S. 48-68 [1,10 AH]. [MASARIK, Albín (100%)]
ACD Diakonia protestantských cirkví na Slovensku / Viktória Šoltésová. 4. kapitola. In Diakonika : diakonia na Slovensku : vysokoškolská učebnica / ed. Viktória Šoltésová ; rec. Pavel Procházka, Jozef Brenkus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví v SR : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-971394-7-6. - S. 69-81 [1,00 AH]. [ŠOLTÉSOVÁ, Viktória (100%)]
FAI Diakonika : diakonia na Slovensku : vysokoškolská učebnica / ed. Viktória Šoltésová ; rec. Pavel Procházka, Jozef Brenkus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2019 : Pedagogická fakulta. - 117 s. [3,75 AH]. - ISBN 978-80-971394-7-6 [ŠOLTÉSOVÁ, Viktória (100%) (editor) - PROCHÁZKA, Pavel (rec.) - BRENKUS, Jozef (13,3%)]
ADF Masarik, Albín (50%); Mulder, Alena (50%): Communicating hope in the contemporary evangelical sermon. Trnava : ISSN 1336-3395
ADF Šoltésová, Viktória (100%): The spiritual dimension of man as a starting point of deaconry. Banská Bystrica : ISSN 1339-3685
ACD Diakonické služby - vybrané prípadové štúdie / Viktória Šoltésová. 5. kapitola. In Diakonika : diakonia na Slovensku : vysokoškolská učebnica / ed. Viktória Šoltésová ; rec. Pavel Procházka, Jozef Brenkus. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví v SR : Pedagogická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-971394-7-6. - S. 82-92. [ŠOLTÉSOVÁ, Viktória (100%)]

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
E- learning - Elektronická podpora vzdelávania Podpora vytvorená na stránke katedry vytvorenej pre potreby domácich aj zahraničných študentov. https://moodle.detm.org/course/view.php?id=43#section-0
Webová stránka - zdroj Informácie o predmete a elektronická učebnica Diakoniky pre dve stupne štúdia na stránke katedry. https://www.detm.org/publikacie/
E- learning - Elektronická podpora vzdelávania Podpora vytvorená na stránke univerzity pre potreby domácich aj zahraničných študentov v slovenskom aj v anglickom jazyku. Učebný text je iba v slovenskom jazyku, dostupné články publikované z projektu sú však k dispozícii aj zahraničným študentom v anglickom jazyku. https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2511#section-0
Webová stránka - zdroj Učebný text dostupný priamo na stránke fakulty. https://www.pdf.umb.sk/vsoltesova/oznamy-pre-studentov/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter