Energetická a environmentálna technika

Bakalár získa v priebehu štúdia základné znalosti hlavne z oblastí technických a prírodovedných disciplín, znalosti z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty, ktoré spolu  s mechanikou tuhého telesa tvoria základnú teoretickú bázu energetickej techniky. Počas štúdia je orientovaný hlavne na štúdium zdrojov energií, rozvodových sietí energetických médií, na návrh a konštrukciu všetkých druhov strojov, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu a podporných zariadení. Ďalej zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie a zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, čomu zodpovedá štruktúra študijného programu a obsahová náplň jednotlivých predmetov.

Podrobné informácie o študijnom programe sú zverejnené na web stránke fakulty: 

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/akreditacia/studijne-programy/bc

 Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika nájdu svoje uplatnenie v oblasti navrhovania, projektovania a prevádzkovania vykurovacích, klimatizačných a plynárenských sústav, ako aj v tých oblastiach, kde sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i komunálnej výstavbe) a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Taktiež sa môžu uplatniť v profesiách, ktoré sa venujú znižovaniu záťaže životného prostredia z rôznych odvetví. Štruktúra bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika vytvára podmienky pre hlbšiu profiláciu absolventov bakalárskeho stupňa štúdia a zároveň pripravuje absolventov pre pokračovanie v štúdiu na druhom, inžinierskom stupni štúdia, najmä v programe Technika prostredia.

Absolventi bakalárskeho študijného programu Energetická a environmentálna technika sa uplatňujú v strednom stupni riadenia, najmä v strojárskom priemysle a energetike. Absolventi sa uplatňujú tiež v štátnej správe alebo samospráve na odboroch energetika alebo životné prostredie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí,  je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia SjF UNIZA sú stanovené podľa § 57 zákona. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Doplňujúce informácie

Všetky informácie ohľadom prijímacieho konania sú zverejnené na web stránke fakulty:

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=219Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí:

a) uchádzači z gymnázia a strednej priemyselnej školy strojníckej, stavebnej alebo  elektrotechnickej, ktorí dosiahli celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,8 vrátane,

b) uchádzači zo stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,6 vrátane,

c) uchádzači, ktorí maturovali z matematiky s hodnotením nie horším ako 3,

d) uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60,

e) uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole boli úspešnými riešiteľmi matematickej, fyzikálnej, informatickej olympiády v krajskom alebo celoslovenskom kole,

f)  uchádzači, ktorí boli úspešní v krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole významnej vedomostnej odbornej súťaže.

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí splnenie jednej z podmienok uvedených vyššie, v bodoch a) až f).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. tel.: 041/513 2519, 4950

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetci uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienku prijatia bez prijímacej skúšky, musia absolvovať prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška je realizovaná formou testu zo stredoškolského učiva so zameraním na základné vedomosti z prírodovedných, technických a spoločenských disciplín.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači odpovedajú na otázky označením odpovede v testovacích hárkoch.

  • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  18.06.2024 - 11.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overené vysvedčenie zo strednej školy (1.-3. ročník) - vyžaduje sa LEN V PRÍPADE, AK výpis výsledkov štúdia v prihláške nie je potvrdený strednou školou (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                   

banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10231

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 16:02

Upozorniť na neaktuálne údaje