Technika prostredia

V nadväznosti na  prvý stupeň štúdia získa absolvent v druhom stupni odborného štúdia (Ing.) z aplikovaných vedných disciplín dobrý teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov, súvisiacich s navrhovaním, projektovaním a prevádzkou vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov a ostatných zariadení, ktoré sa aplikujú vo vykurovacích, vetracích a plynárenských sústavách, využívajúc pritom moderné výpočtové metódy.
Študijný program Technika prostredia sa zaoberá pohodou prostredia vo vnútorných priestoroch budov ( obytné, kancelárie, priemyselné), energetickými zariadeniami, ktorými je možné prostredie vytvárať a ovplyvňovať, využívaním  rôznych zdrojov energie.
Podrobné informácie o študijnom programe sú zverejnené na web stránke fakulty: 

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/akreditacia/studijne-programy/ingUplatnenie absolventov

Absolvent inžinierskeho študijného programu Technika prostredia v rámci študijného odboru Strojárstvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia so zameraním na energetické stroje a zariadenia a s odborným zameraním a profiláciou na techniku prostredia, ktorá sa zaoberá energetickými a technickými prostriedkami, zariadeniami a systémami pre dosiahnutie požadovaných parametrov vnútorného prostredia v budovách ako aj v iných prostrediach, taktiež i zdrojmi energií a systémami pre zásobovanie budov energiami pri čo najväčšej efektívnosti a s čo najmenšom environmentálnom zaťažení životného prostredia. Absolvent získa unikátne vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré reflektujú na stávajúce moderné trendy v oblasti techniky prostredia, čím nadobudne predpoklady na samostatnú a kreatívnu prácu pri projektovaní, návrhu, konštruovaní, prevádzke, energetických strojov, zariadení a systémov pre oblasť techniky prostredia a ich dielčích častí. 

Absolvent študijného programu Technika prostredia má odborné vedomosti a zručnosti v problematike prevádzky, údržby, konštrukcie, navrhovania a projektovania energetických strojov, zariadení a systémov pre oblasť techniky prostredia a ich dielčích častí a prvkov z pohľadu zabezpečenia vhodných tepelno-technických podmienok v budovách, či už z hľadiska človeka, ako aj z hľadiska zabezpečenia vhodných prevádzkových podmienok daných technológií. Chápe podstatné javy v procesoch prebiehajúcich v týchto zariadeniach. Vie identifikovať problémy súvisiace s konštrukciou, návrhom, zavádzaním, projektovaním a prevádzkou energetických strojov, zariadení a systémov pre oblasť techniky prostredia. Ovláda základy teórie merania, navrhovania meracích systémov, matematického modelovania procesov a softvérového navrhovania technických zariadení a systémov v oblasti techniky prostredia. Má poznatky z oblasti pokrokových technológií aplikovaných v energetických strojov, zariadení a systémov pre oblasť techniky prostredia, ako napríklad obnoviteľné zdroje energie, najlepšie dostupné techniky vo vzťahu k životnému prostrediu tzv. Best Available Techniques (BAT), 3D projektovanie tzv. Building Information Modeling (BIM projektovanie), efektívneho navrhovania a prevádzkovania týchto technológií s minimálnym vplyvom na životné prostredie, znižovania energetickej náročnosti budov a prevádzkovania energetickej techniky a techniky prostredia, ich optimálnej prevádzke a počítačovej podpory, navrhovania a projektovania energetických strojov, zariadení a systémov pre oblasť techniky prostredia. Má poznatky o výrobe, výstavbe a prevádzke, projektovaní a zvyšovaní efektívnosti energetických systémov a o znižovaní ich energetickej náročnosti.

Absolventi nájdu uplatnenie ako členovia tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatní zodpovední pracovníci v oblasti projektovania, prevádzkovania, realizácie a navrhovania optimálnych riešení energetických systémov a zariadení pre techniku prostredia v budovách, vývoja nových technológií a zariadení techniky prostredia budov, a pod.

Štruktúra inžinierskeho študijného programu Technika prostredia vytvára podmienky pre hlbšiu profiláciu absolventov inžinierskeho stupňa štúdia a zároveň pripravuje absolventov pre pokračovanie v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni štúdia.

Absolventi inžinierskeho študijného programu Technika prostredia sa uplatňujú vo vyššom a strednom stupni riadenia, najmä v strojárskom priemysle a energetike. Absolventi sa uplatňujú tiež v štátnej správe alebo samospráve na odboroch energetika alebo životné prostredie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium  v zahraničí,   predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium  najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia SjF UNIZA sú stanovené podľa § 57 zákona. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.Doplňujúce informácie

Všetky informácie ohľadom prijímacieho konania sú zverejnené na web stránke fakulty:

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=219Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli počas Bc. štúdia vážený študijný /VŠP/ priemer do 2,6 /vrátane štátnej záverečnej skúšky/ a absolvovali študijný program v odbore strojárstvo.

V prípade absolvovania študijného programu v inom odbore, rozhodne o možnosti prijať uchádzača bez prijímacej skúšky garant príslušného študijného programu. V prípade, že počet  uchádzačov /VŠP ≤ 2,6/ prekračuje kapacitu daného študijného programu, budú všetci uchádzači prijímaní na základe výsledku prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

+421 41 513 2519

+421 41 513 4950Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V prípade, že uchádzači nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, musia absolvovať prijímaciu skúšku formou testu. Výsledky testu zhodnotia a kvantifikujú schopnosti ďalšieho úspešného štúdia uchádzača na 2. stupni štúdia v danom študijnom programe.Forma prijímacej skúšky

TEST

   • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    26.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • bakalársky diplom


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                              banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10232

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 31.03.2023 17:27

Upozorniť na neaktuálne údaje