Automatizované výrobné systémy

Študijný program “Automatizované výrobné systémy“ je zameraný na problematiku automatizácie a počítačovej podpory vo výrobných technológiách, najmä na pružné výrobné systémy v strojárstve, počítačovú podporu v predvýrobných etapách, projektovanie v automatizovanej strojárskej výrobe, na oblasť číslicovo riadených výrobných strojov,  robototechnológiu, aplikáciu mikroelektroniky a výpočtovej techniky vo výrobných technológiách, tvorbu riadiacich systémov pre automatizované strojné zariadenia.
Základ získaných vedomostí absolventa študijného programu bude z oblasti výrobných technológií pre strojárstvo, ďalej z oblasti technologických procesov výroby polotovarov, technológií výroby a montáže súčiastok, technickej prípravy výroby, projektovania výrobných procesov a systémov, manipulácie, dopravy a skladovania súčiastok v kontexte na racionalizáciu strojárskej výroby, ekonomiku a manažment strojárskej výroby, automatizáciu a počítačovú podporu.
Absolvent bude schopný riešiť systémovo a komplexne materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku vo výrobných technológiách s využitím automatizačných prostriedkov a prístupov ako i počítačovej podpory v predvýrobných, výrobných a povýrobných etapách realizácie súčiastky na základe metód matematického modelovania, simulácie a optimalizácie. Schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru. Študenti budú pripravení na štúdium študijného programu tretieho stupňa v niektorom príbuznom študijnom odbore. Podrobné informácie o študijnom programe sú zverejnené na web stránke fakulty:

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/akreditacia/studijne-programy/ingUplatnenie absolventov

Študijný program Automatizované výrobné systémy je priradený k študijnému odboru Strojárstvo, je spracovaný v intenciách nosných tém jadra znalostí študijného odboru Strojárstvo pre 2. stupeň, pričom vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov ŠP zodpovedajú študijnému odboru Strojárstvo (podľa https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/strojarstvo#details-contents) a zahŕňajú znalosti týkajúce sa širšieho spektra rámcových oblastí uvedených taktiež v strategických dokumentoch univerzity (Dlhodobý zámer UNIZA a SjF), ako napríklad:

 • teórie mechaniky a konštrukcie strojov rôzneho určenia,
 • strojárskych a výrobných technológií,
 • strojárskej metrológie a inžinierstva a manažérstva kvality,
 • automatizačnej techniky,
 • informačných technológií v technike,
 • a ďalších oblastí strojárskej výroby.

Absolvent inžinierskeho študijného programu Automatizované výrobné systémy (AVS / 2. stupeň - Ing.) v rámci študijného odboru STROJÁRSTVO (podľa opisu):

 • disponuje rozsiahlými odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia v oblasti mechaniky tuhých telies a ich sústav (súčasti a mechanizmy robotov, konvenčných a CNC výrobných strojov a zariadení), aplikácie mechaniky tekutín (pneumatické a hydraulické systémy v automatizácií strojárskej výroby), výrobných technológií (predovšetkým trieskové metódy obrábania), ďalej programovania výrobných strojov a robot, ich simulácií a modelovania, riadenia procesov a zariadení, implementácie mechatronických prvkov v strojárskej výrobe, tvorbe a vývoji rozhrania človek-stroj (tzv. HMI – human-machine interface) a podobne;
 • pozná súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými technologickými, mechanizačnými a automatizačnými prvkami, slúžiacimi ako základ pre ich efektívne aplikačné využitie v strojárskej výrobe;
 • rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám z oblasti obrábania, exploatácie montáže, rezného procesu, ložiskovej výroby, navrhovania automatizovaných výrobných a montážnych systémov, integrácie systémov počítačovej podpory (CA systémov), metód umelej inteligencie, respektíve metód konceptu Priemyslu 4.0, zodpovedajúce súčasnému stavu poznania a pre posudzovanie ich spoľahlivosti, efektivity nasadenia do praxe a bezpečnosti (napr. posúdenie bezpečnostných rizík pre obsluhu alebo proces samotný) a zohľadnenie životného cyklu týchto systémov;
 • nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe  v  strojárstve;
 • disponuje vedomosťami  o stavbe  a konštrukcii  strojov  a zariadení, o konštruovaní a stavbe dopravných a manipulačných zariadení v rámci strojárskej výroby; získané vedomosti môže využiť napríklad pri konštrukcii, výrobe a riadení výrobných strojov a zariadení, ale napríklad aj pri technologických procesoch výroby polotovarov a polovýrobkov, pri technológiách výroby súčiastok a ich kontrole, pri komplexnom riadení zložitých sociálno-technických systémov (napr. kolaboratívna robotika);
 • má vedomosti z teórie merania, informačných a komunikačných technológií pre zabezpečenie metrologických úloh, vie využívať princípy a nástroje inžinierstva a manažérstva kvality; ovláda informačné systémy umožňujúce zber, spracovanie a analýzu dát, riadenie experimentov, procesov výroby a spracovania materiálov;
 • ovláda základné výrobné technológie s akcentom na obrábanie konvenčných, ale aj ťažko-obrábateľných materiálov, resp. aplikáciu nekonvenčných, aditívnych a hybridných výrobných technológií a vie identifikovať problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov, v ktorých môžu byť tieto progresívne technológie implementované;
 • má primerané inžinierske vedomosti z oblasti konštrukcie, výroby, skúšania, technologického spracovania, hydrauliky, mechatroniky, robotiky a odpovedajúce vedomosti aj z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby;
 • rozumie prevádzkovým, finančným, bezpečnostným a energetickým bilanciám procesov strojárskej výroby a vie ich analyzovať a vyhodnotiť;
 • tieto vedomosti môže uplatniť v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v automobilovom priemysle, ložiskovom priemysle, v oblastiach strojárskych technológií a v ďalších organizáciách výrobného, prevádzkového alebo diagnostického charakteru.

Absolventi študijného programu Automatizované výrobné systémy nachádzajú svoje uplatnenie aj s ohľadom na svoju špecializáciu (formovanú voľbou svojho študijného plánu) v nasledujúcich oblastiach:

 • ako špecialisti v oblasti projektovania automatizovaných výrobných a montážnych systémov, robotických buniek, technologických celkov na báze konvečných a CNC výrobných strojov a zariadení. Ďalej ako programátori priemyselných robotov a manipulátorov, programátori CNC výrobných strojov a vo všeobecnosti zariadení na báze riadiacich systémov s použitím PC, PLC alebo I-PC. Rovnako dobre nachádzajú svoje uplatnenie ako špecialisti na diagnostiku strojov a zariadení; vývojári a aplikační inžinieri mechatronických zariadení v najrôznejších oblastiach priemyslu.
 • ako inžinieri a špecialisti v oblasti strojárskej výroby orientovaní na trieskové technológie - analytici rezného procesu, špecialisti na rezné nástroje, inžinieri v ložiskovej výrobe a výrobe komponentov z ťažko-obrábateľných materiálov na báze niklových a titánových superzliatín (napr. výroba nostných prvkov zubných implantátov), špcialisti na metrológiu a kvalitu strojárskej výroby, inovácie výrobných procesov a podobne. 

Vzhľadom na získané vedomosti a zručnosti nielen odborného / špecializovaného charakteru, ale aj určité portfólio prenositeľných kompetencií, naši absolventi sa vedia uplatniť aj v pridružených oblastiach hospodárstva, prípadne ako samostatne zárobkovočinná osoba a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium  v zahraničí,   predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium  najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia SjF UNIZA sú stanovené podľa § 57 zákona. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.Doplňujúce informácie

Všetky informácie ohľadom prijímacieho konania sú zverejnené na web stránke fakulty:

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=219Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli počas Bc. štúdia vážený študijný /VŠP/ priemer do 2,6 /vrátane štátnej záverečnej skúšky/ a absolvovali študijný program v odbore strojárstvo.

V prípade absolvovania študijného programu v inom odbore, rozhodne o možnosti prijať uchádzača bez prijímacej skúšky garant príslušného študijného programu. V prípade, že počet  uchádzačov /VŠP ≤ 2,6/ prekračuje kapacitu daného študijného programu, budú všetci uchádzači prijímaní na základe výsledku prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

+421 41 513 2519

+421 41 513 4950Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V prípade, že uchádzači nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, musia absolvovať prijímaciu skúšku formou testu. Výsledky testu zhodnotia a kvantifikujú schopnosti ďalšieho úspešného štúdia uchádzača na 2. stupni štúdia v danom študijnom programe.Forma prijímacej skúšky

TEST

 Testy

- • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                               banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10232

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 16.10.2023 17:37

Upozorniť na neaktuálne údaje