Strojárske technológie

Odborný profil absolventa študijného programu Strojárske technológie charakterizujú teoretické, ale hlavne praktické poznatky o konštruktológii a strojárskych technológiách, o výrobných zariadeniach, o kvalite, ekonomike a riadení výroby a ďalej návyky a schopnosť zručne aplikovať tieto poznatky v praxi. Absolvent štúdia získa teoretické, ale hlavne praktické poznatky z najrozšírenejších beztrieskových technológií strojárskej výroby a jej riadenia. Získa návyky a zručnosť v technologických činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež odborné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností najpoužívanejších druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby. Absolventi môžu mať široké uplatnenie v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru. Absolventi majú dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci a primerane ovládajú odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Podrobné informácie o študijnom programe sú zverejnené na web stránke fakulty:

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/akreditacia/studijne-programy/ingUplatnenie absolventov

Absolvent programu Strojárske technológie bude schopný:

 • aplikovať teóriu zvárania, zlievania, tvárnenia, tepelného spracovania, do procesov strojárskej praxe,
 • aplikovať technológiu zvárania, zlievania, tvárnenia a tepelného spracovania do strojárskej praxe,
 • navrhnúť konštrukciu tvárniacich strojov a nástrojov, aplikovať vhodnú technológiu na ich výrobu,
 • definovať, navrhnúť a aplikovať metalurgiu a technológiu zlievania pre komplikované a náročné odliatky,
 • aplikovať získané vedomosti z metalurgie na vývoj nových materiálov,
 • navrhnúť a aplikovať metódy práškovej metalurgie pre konkrétne výrobky,
 • špecifikovať a aplikovať technológie presného liatia na výrobu odliatkov s vysokou presnosťou,
 • využiť simulácie v technologických procesoch, tvárnenia, odlievania, zvárania a tepelného spracovania,
 • aplikovať technologickosť výroby pri výrobe strojárskych výrobkoch,
 • navrhnúť a použiť vhodné opravárenské technológie a renovácie strojných súčastí,
 • uplatniť aditívne technológie v strojárskej výrobe,
 • definovať materiálové charakteristiky, mikroštruktúru železných a neželezných kovov a metódy štúdia štruktúry progresívnych materiálov,
 • zvoliť a špecifikovať vhodné kovové materiály pre konkrétny typ strojných súčiastok/súčastí,
 • zvládať technológie ložiskovej výroby,
 • realizovať automatizáciu vo výrobných a montážnych systémoch,
 • rozlišovať súvislosti medzi jednotlivými výrobnými strojárskymi technológiami a technologickosťou výroby s ohľadom na ekonomiku a vplyvy na životné prostredie,
 • rozumieť teóriám, metódam a postupom jednotlivých beztrieskových technológií a je schopný ich uplatniť v odbore a vo vede a výskume,
 • preukazovať dôkladné porozumenie nosných znalostí, teórie a technológie strojárskej výroby, spolu so schopnosťou kritického posúdenia v celom spektre problémov, súvisiacich s týmito výrobnými technológiami,
 • analyzovať a porozumieť technologickým, konštrukčným, materiálovým, ekonomickým, ekologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na všetky odvetvia strojárstva,
 • špecifikovať, navrhovať, koncipovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia v strojárskej výrobe pre rôzne druhy aplikácií,
 • riadiť procesy zmien technológie výroby, kvality a ekonomickosti z pohľadu možnosti využitia nových technológií výroby, prispôsobovania a implementácie progresívnych strojárskych operácií a postupov,
 • komplexne riešiť projekty, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,
 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
 • identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny rozvoj a učenie sa,
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne,
 • prezentovať a komunikovať výsledky práce pri riešení projektov a iných činností,
 • riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Absolventi študijného programu Strojárske technológie nájdu uplatnenie najmä ako strojársky špecialisti (napr. strojársky špecialista technológ, strojársky špecialista vo zváraní, v zlievaní, v tvárnení, v tepelnom spracovaní a pod.); v oblasti skúšania materiálov (napr. špecialista deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok); špecialistu v riadení kvality výroby (napr. strojársky špecialista riadenia výroby, špecialista riadenia kvality a pod.); strojárskeho špecialistu v oblasti výskumu a vývoja (napr. špecialista zvárania, zlievania, metalurg, procesný inžinier zvárania, tvárnenia, tepelného spracovania, zlievania, vo výskume a vývoji, výskumný pracovník – napr. vo výskumnom ústave, na akadémii vied, na univerzite a pod.).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium  v zahraničí,   predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium  najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia SjF UNIZA sú stanovené podľa § 57 zákona. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.Doplňujúce informácie

Všetky informácie ohľadom prijímacieho konania sú zverejnené na web stránke fakulty:

https://www.fstroj.uniza.sk/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=219Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli počas Bc. štúdia vážený študijný /VŠP/ priemer do 2,6 /vrátane štátnej záverečnej skúšky/ a absolvovali študijný program v odbore strojárstvo.

V prípade absolvovania študijného programu v inom odbore, rozhodne o možnosti prijať uchádzača bez prijímacej skúšky garant príslušného študijného programu. V prípade, že počet  uchádzačov /VŠP ≤ 2,6/ prekračuje kapacitu daného študijného programu, budú všetci uchádzači prijímaní na základe výsledku prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

+421 41 513 2519

+421 41 513 4950Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V prípade, že uchádzači nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, musia absolvovať prijímaciu skúšku formou testu. Výsledky testu zhodnotia a kvantifikujú schopnosti ďalšieho úspešného štúdia uchádzača na 2. stupni štúdia v danom študijnom programe.Forma prijímacej skúšky

TEST • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                               banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10232

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 16.10.2023 17:40

Upozorniť na neaktuálne údaje