Prešovská univerzita v Prešove

Pedagogická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Pedagogická fakulta PU v Prešove je verejnou vysokoškolskou inštitúciou. Je jednou z profilujúcich a zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti ako jediná na Slovensku je výhradne špecializovaná na prípravu pedagógov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy a zariadenia. Dôležitosť prípravy učiteľov a modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva patria medzi jej prioritné úlohy.

Pedagogická fakulta PU v Prešove pripravuje študentov bakalárskeho stupňa štúdia ako budúcich pedagogických zamestnancov pre prácu v materských školách, školských kluboch; odborníkov pre oblasť kompenzačnej predprimárnej a primárnej edukácie detí z málo podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia; vychovávateľov pre špeciálne výchovné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia pre výkon trestu mladistvých a pedagogických zamestnancov pre prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na deti a mládež s mentálnym a psychosociálnym narušením. Absolventi magisterského stupňa štúdia sa uplatnia ako učitelia na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy); metodici pre oblasť primárneho vzdelávania; riadiaci a organizační zamestnanci v materských školách; metodici a výskumní zamestnanci v materských školách; špeciálnych materských školách, učitelia špeciálnych základných škôl, odborných učilíšť, praktických škôl, učitelia a odborní zamestnanci v základných školách pri diagnostických a reedukačných centrách, liečebno-výchovných sanatóriách alebo v iných školách a inštitúciách pre deti a mládež s mentálnym a psychosociálnym narušením; odborní zamestnanci v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické a vedecko-pedagogické tituly. Má tiež právo uskutočňovať graduačné pokračovania, habilitačné a inauguračné konania v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Ďalšími ponúkanými formami štúdia je rozširujúce štúdium v študijných programoch špeciálna pedagogika – učiteľstvo a špeciálna pedagogika – vychovávateľstvo a rigorózne konanie pedagogických zamestnancov v programoch predškolská a elementárna pedagogika a špeciálna pedagogika.

Zamestnanci Pedagogickej fakulty si plne uvedomujú úlohu vedy a výskumu v ich pracovnom profile. Dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou je vedeckovýskumná a umelecká činnosť fakulty. Prioritou je najmä výskum v oblasti predškolskej, elementárnej a špeciálnej pedagogiky a teórie vyučovania jednotlivých predmetov z pedagogicko-psychologického hľadiska a umelecké aktivity. Vedecko-pedagogický profil fakulty utvárajú najmä úspešné riešiteľské počiny v domácich a zahraničných grantových schémach, každý rok sa tvoriví pracovníci fakulty podieľajú na riešení približne 20 takýchto projektov. Výsledky realizovaných výskumov sú publikované v monografických prácach, štúdiách a ďalších publikačných výstupoch. Mnohé výstupy sú dostupné elektronicky, čím fakulta prispieva k tzv. Open Access prístupu v súčasnom vedeckom svete. Fakulta sa etablovala aj v medzinárodnom kontexte, uzatvorila bilaterálne dohody s medzinárodnými inštitúciami, realizuje program ERASMUS+ a CEEPUS, vytvára podmienky pre účasť vysokoškolských učiteľov a študentov na mobilitách a štipendijných pobytoch v rámci ostatných programov, koncepčne a organizačne riadi študijné pobyty zahraničných študentov, udržiava kontakty s reprezentantmi zahraničných oddelení na partnerských univerzitách a vysokých školách v zahraničí s cieľom zvyšovania kvality edukačnej a výskumnej činnosti zamestnancov zaradených na fakulte. Fakulta sa aktívne spolupodieľa aj na zabezpečovaní Prešovskej detskej univerzity. Má vytvorenú širokú sieť cvičných škôl a zariadení, s ktorými aktívne spolupracuje nielen v rámci organizácie praktickej výučby študentov, ale aj pri organizovaní viacerých odborných a vedeckých podujatí. Študenti fakulty sa v rámci voľnočasových aktivít majú možnosť zapojiť do činnosti umeleckých súborov (komorné vokálne združenie Piano Vocal, Divadlo P.A.D.A.K), Vedeckej skupiny študentov, Študentskej rady PF PU v Prešove, aktívne vystúpiť v rámci študentskej vedeckej konferencie doktorandov DOKOPY, publikovať v časopise akademickej obce PF PU v Prešove s názvom Artuš či sa zapojiť do organizácie ďalších tradičných podujatí fakulty, ako napríklad Deň Pedagogickej fakulty, Deň základných škôl, Deň materských škôl, Imatrikulácia prvákov a pod. Pre svojich študentov, absolventov, ale i odborníkov z praxe fakulta pravidelne organizuje viaceré odborné a vedecké podujatia, workshopy. Vízie a ciele ďalšieho rozvoja fakulty sú rozpracované v základných koncepčných dokumentoch v súlade so zákonom o vysokých školách a s koncepciou rozvoja vysokého školstva v SR.

 

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
dekanka PF PU v Prešove

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň PU ako účelové zariadenie Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje ubytovanie študentom vo svojich prevádzkach:

  • Ulica 17. novembra č. 11, Prešov,
  • Ulica 17. novembra č. 13, Prešov,
  • Námestie mládeže č. 2, Prešov,
  • Exnárova ulica č. 36, Prešov.


Bližšie informácie k UBYTOVANIU a STRAVOVANIU študentov PU v Prešove:

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová (alzbeta.sabolova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 02.02.2023 14:00

Upozorniť na neaktuálne údaje