Prešovská univerzita v Prešove

Pedagogická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Pedagogická fakulta PU v Prešove je verejnou vysokoškolskou inštitúciou. Je jednou z profilujúcich a zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti ako jediná na Slovensku je výhradne špecializovaná na prípravu učiteľov odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy. Dôležitosť prípravy učiteľov a modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva patria medzi jej prioritné úlohy.

Pedagogická fakulta PU v Prešove pripravuje pedagogických pracovníkov (absolventi bakalárskeho štúdia) pre prácu v predškolských zariadeniach, školských kluboch, centrách voľného času; odborníkov pre oblasť kompenzačnej predprimárnej a primárnej edukácie detí z málo podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia; vychovávateľov pre špeciálne výchovné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia pre výkon trestu mladistvých a pedagogických pracovníkov pre prácu s mentálne postihnutými. Absolventi magisterského štúdia sa uplatnia ako učitelia na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy); metodici pre oblasť primárneho vzdelávania; riadiaci a organizační pracovníci v predškolských zariadeniach; metodici a výskumní pracovníci v predškolských zariadeniach; špeciálnych materských školách, učitelia špeciálnych základných škôl, učitelia v základných školách pri diagnostických a reedukačných centrách, liečebno- výchovných sanatóriách alebo v iných inštitúciách pre starostlivosť o psychosociálne narušené deti a mládež.

Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické a vedecko-pedagogické tituly. Právo uskutočňovať graduačné pokračovania, habilitačné konania a vymenúvania za profesorov v odboroch Predškolská a elementárna pedagogika a Špeciálna pedagogika. Ďalšími ponúkanými formami štúdia sú rozširujúce a kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov.

Pracovníci Pedagogickej fakulty si plne uvedomujú úlohu vedy a výskumu v ich pracovnom profile. Dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou je vedecko-výskumná a umelecká činnosť fakulty. Prioritou je najmä výskum v oblasti predškolskej, elementárnej a špeciálnej pedagogiky a teórie vyučovania jednotlivých predmetov z pedagogicko-psychologického hľadiska a umelecké aktivity. Vedecko-pedagogický profil fakulty a jej dobré výsledky v grantových schémach našli ohlas aj v hodnotení ARRA (z 29. novembra 2012 – vynikajúce 3. miesto v skupine deviatich hodnotených pedagogických fakúlt). Fakulta sa etablovala v medzinárodnom kontexte, uzatvorila bilaterálne dohody s medzinárodnými inštitúciami, realizuje program ERASMUS, vytvára podmienky pre účasť vysokoškolských učiteľov a študentov na mobilitách a štipendijných pobytoch v rámci ostatných programov, koncepčne a organizačne riadi študijné pobyty zahraničných študentov, udržiava kontakty s reprezentantmi zahraničných oddelení na partnerských univerzitách a vysokých školách v zahraničí s cieľom zvyšovania kvality edukačnej a výskumnej činnosti zamestnancov zaradených na fakulte. Fakulta sa aktívne spolupodieľa aj na zabezpečovaní potrieb detí v rámci Detskej univerzity. Je súčasťou medzinárodnej siete detských univerzít. Vízie a ciele ďalšieho rozvoja fakulty sú rozpracované v základných koncepčných dokumentoch v súlade so zákonom o vysokých školách a s koncepciou rozvoja vysokého školstva v SR.

 

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
dekanka PF PU

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Študentský domov a jedáleň PU ako účelové zariadenie Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje ubytovanie študentom vo svojich prevádzkach:

  • Ulica 17. novembra č. 11, Prešov,
  • Ulica 17. novembra č. 13, Prešov,
  • Námestie mládeže č. 2, Prešov,
  • Exnárova ulica č. 36, Prešov.


Bližšie informácie k UBYTOVANIU a STRAVOVANIU študentov PU v Prešove:

Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity v Prešove

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová (alzbeta.sabolova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 14.09.2020 20:12

Upozorniť na neaktuálne údaje