Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako:

 • učiteľ/ka  v primárnom vzdelávaní,
 • metodik pre oblasť primárneho vzdelávania,
 • špecializovaný pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku,
 • špeciálny pedagóg - školský špeciálny pedagóg,
 • pedagóg v špeciálnych výchovných zariadeniach.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených, a v študinom programe špeciálna pedagogika,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (tlačivo je na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia),
 • doručenie vytlačenej a podpísanej prihlášky podanej elektronicky.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení bakalárskeho študijného programu. Doklady musia byť úradne overené a v stanovenom termíne predložené na Referát pre vzdelávanie PF PU. Pre zahraničných uchádzačov platí taktiež vyššie uvedená podmienka prijatia. Uchádzačom sa odporúča absolvovať prípravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejená na  http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý v bakalárskom stupni štúdia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v informačnom systéme MAIS  https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielate/ rozhranie_odosielatela.mais

po ukončení prijímacieho konania, t.j. po zasadnutí prijímacej komisie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené do vlastných rúk uchádzača v zákonnej lehote.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, PhD., Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove, tel. číslo 051/7470574, email: jarmila.zolnova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ďalšie prílohy k prihláške:

 • potvrdenie o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas štúdia na bakalárskom stupni štúdia doručiť na adresu fakulty do 24. 05. 2024.  Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň štúdia na inej fakulte,
 • overenú kópiu diplomu a prílohy k diplomu z bakalárskeho štúdia doručiť na adresu fakulty do 12. 07. 2024. Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte.
 • poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výlučne elektronicky - bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,
 • vlastnoručne podpísaný životopis,
 • uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušnou žiadosťou a potvrdením. Žiadosť je zverejená na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia.

Neúplné prihlášky nebudú akceptované a poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. • Podanie prihlášky na štúdium

  07.12.2023 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.04.2024 - 26.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

SK04 8180 0000 0070 0008 2706

VS: 10500303

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 11:23

Upozorniť na neaktuálne údaje