Špeciálna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako:

 • učiteľ pre špeciálnu edukáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • poradenský pracovník,
 • špecializovaný pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť výchovy a vzdeláania detí a mládeže,
 • odborný zamestnanec v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe špeciálna pedagogika,   
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (tlačivo je na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia),
 • doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky).Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení bakalárskeho študijného programu. Doklad musí byť úradne overený a v stanovenom termíne doručený na referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU. Pre zahraničných uchádzačov platí taktiež vyššie uvedená podmienka prijatia, a to: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium. Zahraničným uchádzačom sa odporúča absolvovať pripravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejné v informčnom systéme MAIS na webovom sídle fakulty po zasadnutí prijímacej komisie v zákonnej lehote.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU tel. číslo: 051/7470 571, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ďalšie prílohy k prihláške:

- potvrdenie o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas štúdia na bakalárskom stupni štúdia doručiť na adresu fakulty do 23. 05. 2022.  Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte,

- overenú kópiu diplomu a prílohy k diplomu z bakalárskeho štúdia doručiť na adresu fakulty do 8. 07. 2022. Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte.

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty a doklad je potrebné podpísať,

- vlastnoručne podpísaný životopis,

- uchádzač so špedifickým potrebami podľa § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušnou žiadosťou a potvrdením. Žiadosť je zverejená na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia.

- neúplné prihlášky nebudú akceptované a budú vrátené uchádzačovi. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  02.05.2022 - 06.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená kópia diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma, elektronická forma)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 840 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 840 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza len bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názo fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške.

Číslo účtu IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2022 14:28

Upozorniť na neaktuálne údaje