Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako:

 • učiteľ na primárnom stupni vzdelávania,
 • metodik pre oblasť primárneho vzdelávania,
 • špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku,
 • učiteľ v škole pri diagnostickom centre, reedukačnom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, v inštitúciách pre starostlivosť o deti s psychosociálnym narušením, školský špeciálny pedagóg (pre prácu so žiakmi s poruchami správania, učenia, ADHD/ADD).


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika a 1.1.6. Špeciálna pedagogika,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium.

- doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky).Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení bakalárskeho študijného programu. Doklady musia byť úradne overené a v stanovenom termíne doručené na referát pre vzdelávanie fakulty. Zahraniční uchádzači predkladajú: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a potvrdenie o úhrade popatku za prijímacie konanie. Uchádzačom sa odporúča absolvovať pripravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejené na webovom sídle fakulty po zasadnutí prijímacej komisie v zákonnej lehote.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove, tel. číslo: 051/7470553, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk

Uchádzač so zdravotným postihnutím na účely vyhodnotenia jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb spolu s prihláškou na štúdium zašle žiadosť (tlačivo zverejnené na webovom sídle fakulty - Informácie pre uchádzačov) a:

a/ lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo

b/ vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Ďalšie prílohy k prihláške:

- poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,

- životopis,

- potvrdenie o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas štúdia na bakalárskom stupni doručiť na referát pre vzdelávanie fakulty do 24. 05. 2019.  Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali v 1. stupni na inej fakulte,

- overené kópie diplomu a prílohy k diplomu bakalárskeho štúdia doručiť na referát pre vzdelávanie do 08. 07. 2019. • Deň otvorených dverí

  21.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  23.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 21.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • overená kópia diplomu (papierová forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 20.12.2018 09:28

Upozorniť na neaktuálne údaje