Špeciálna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako:

 • učiteľ pre špeciálnu edukáciu žiakov s mentálnym postihnutím a psychosociálnym narušením a poradenský pracovník,
 • špecializovaný pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí mládeže,
 • odborný zamestnancec v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe špeciálna pedagogika,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium,
 • doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky),


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení bakalárskeho študijného programu. Doklad musí byť úradne overený a v stanovenom termíne doručený na referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU. Pre zahraničných uchádzačovplatí taktiež vyššie uveená podmienka prijatia a to: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium. Zahraničným uchádzačom sa odporúča absolvovať pripravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .

Platobná inštitúcia: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706, BIC, SWIFT-SUBASKBX
Poplatok  VS 1050, ŠP 03, neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý v bakalárskom stupni štúdia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle fakulty po zasadnutí prijímacej komisie v zákonnej lehote.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove, tel. číslo: 051/7470571, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk

Uchádzač so zdravotným postihnutím na účely vyhodnotenia jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb spolu s prihláškou na štúdium zašle žiadosť (tlačivo zverejnené na webovom sídle fakulty - Informácie pre uchádzačov) a:

a/ lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývine choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo

b/ vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Ďalšie prílohy k prihláške:

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty a doklad je potrebné podpísať,

- životopis,

- potvrdenie o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas štúdia na bakalárskom stupn štúdia, ktorý je potrebné doručiť na referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU do 24. 05. 2021.  Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte,

- overené kópie diplomu a prílohy k diplomu z bakalárskeho štúdia, ktoré je potrebné  doručiť na referát pre vzdelávanie do 09. 07. 2021. Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.06.2021 - 11.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • overená kópia diplomu (papierová forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 22.12.2020 12:07

Upozorniť na neaktuálne údaje