Predškolská a elementárna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako:

- pedagogický zamestnancec v materských školách: učiteľ materskej školy, učiteľ materskej školy pri centrách pre  deti a rodiny, pedagogický asistent,

- vychovávateľ a pedagogický asistent v školských kluboch a v centrách voľného času.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom,
 • potvrdenia o aktivitách, ktoré sú predmetom bodového hodnotenia, lekárske potvrdenia a ďalšie požadované dokumenty bude možné zaslať dodatočne vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.


Doplňujúce informácie

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže súčasne prihlásiť na denné aj externé štúdium.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2020, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na Referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov ihneď po jeho vydaní, najneskôr do dňa zápisu, ktorý sa uskutoční v júni 2020.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania s maturitou. Doklady musia byť úradne preložené a overené a v stanovenom termíne predložené na referát pre vzdelávanie fakulty. Pre zahraničných uchádzačov platia taktiež podmienky prijatia. Uchádzačom sa odporúča absolvoať prípravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogická-fakulta . Základné údaje potebné na avykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT:

Platobná inštitúcia: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706, BIC, SWIFT-SUBASKBX
Poplatok  VS 1050, ŠP 03, neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU, tel. číslo: 051/7470573, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,
 • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2020, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy - známky potvrdí stredná škola,
 • uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 • vlastnoručne podpísaný životopis,
 • uchádzač so špecifickými potrebami podľa §100 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušnou žiadosťou a potvrdením. Žiadosť je zverejnená na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia,
 • neúplné prihlášky nebudú akceptované.

Po ukončení I. stupňa štúdia (Bc.) je možnosť pokračovať v II. stupni (Mgr.) vo všetkých študijných programoch.Forma prijímacej skúšky

Kritériom pri určovaní poradia uchádzačov na prijatie na všetky bakalárske programy v dennej i externej forme budú:

-  výsledky štúdia zo strednej školy: priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až  3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. až  4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium):

Prospech                   Body


1,0 - 1,09               15

1,1 - 1,19               14

1,2 - 1,29               13

1,3 - 1,39               12

1,4 - 1,49               11

1,5 - 1,59               10

1,6 - 1,69                 9

1,7 - 1,79                 8     

1,8 - 1,89                 7

1,9 - 1,99                 6

2,0 - 2,09                 5

2,1 - 2,19                 4

2,2 - 2,29                 3 

2,3 - 2,39                 2

2,4 - 2,49                 1

2,5 - 5,0                   0

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia (študijný priemer na koncoročných vysvedčeniach). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v MAISe https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais po ukončení prijímacieho konania, t.j. zasadnutia prijímacej komisie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené do vlastných rúk v zákonnej lehote.Testy • Deň otvorených dverí

  21.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  23.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2019 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.05.2020 - 30.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • vysvedčenia za 1.-3. r., resp. 1.-4. r. SŠ (ak priemer nepotvrdzuje stredná škola) (elektronická forma)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza len bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchdázača, názo fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške.

Číslo účtu IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 26.05.2020 12:57

Upozorniť na neaktuálne údaje