Špeciálna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako:

 • pedagogický zamestnanec - učiteľ v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pedagogický asistent, vychovávateľ a majster odborného výcviku pre špeciálnu edukačnú prácu v špeciálnych základných školách, praktických školách, odborných učilištiach, špeciálnych a špecializovaných triedach základných škôl pre jednotlivcov so zdravotným, sociálnym znevýhodnením, nadaním.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • doručenie vytlačenej  a podpísanej prihlášky podanej elektronicky,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (tlačivo je na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia).


Doplňujúce informácie

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže súčasne prihlásiť na denné aj externé štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania s maturitou. Doklady musia byť úradne overené a v stanovenom termíne predložené na Referát pre vzdelávanie PF PU. Pre zahraničných uchádzačov platí taktiež vyššie uvedená podmienka prijatia. Uchádzačom sa odporúča absolvovať prípravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU, tel. číslo: 051/7470574, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výlučne elektronicky - bankovým prevodom.  Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,
 • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2024, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy - známky potvrdí stredná škola. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle na adresu fakulty ihneď po jeho vydaní, najneskôr do dňa zápisu, ktorý sa uskutoční v júni 2024.
 • uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 • uchádzač zašle vlastnoručne podpísaný životopis,
 • uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušnou žiadosťou a potvrdením. Žiadosť je zverejnená na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia.

Neúplné prihlášky nebudú akceptované a poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Po ukončení I. stupňa štúdia (Bc.) je možnosť pokračovať v II. stupni (Mgr.) vo všetkých študijných programoch.Forma prijímacej skúšky

Kritériom pri určovaní poradia uchádzačov na prijatie na všetky bakalárske programy v dennej i externej forme budú výsledky štúdia zo strednej školy, priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. až 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium):

Prospech                   Body


1,0 - 1,09               15

1,1 - 1,19               14

1,2 - 1,29               13

1,3 - 1,39               12

1,4 - 1,49               11

1,5 - 1,59               10

1,6 - 1,69                 9

1,7 - 1,79                 8     

1,8 - 1,89                 7

1,9 - 1,99                 6

2,0 - 2,09                 5

2,1 - 2,19                 4

2,2 - 2,29                 3 

2,3 - 2,39                 2

2,4 - 2,49                 1

2,5 - 5,0                   0

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia (študijný priemer na koncoročných vysvedčeniach). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v informačnom systéme MAIS https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais po ukončení prijímacieho konania, t.j. zasadnutia prijímacej komisie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené do vlastných rúk uchádzača v zákonnej lehote. • Podanie prihlášky na štúdium

  07.12.2023 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.04.2024 - 26.04.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  20.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • vysvedčenia SŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

SK04 8180 0000 0070 0008 2706

VS: 105003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 11:23

Upozorniť na neaktuálne údaje