Počítačová podpora návrhu a výroby

Absolvent ovláda komplexne problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb, je schopný vykonávať a viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory, môže pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a uplatniť sa ako manažér firiem a súkromný podnikateľ v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov prednostne v oblasti podpory výroby.

Uplatnenie absolventov
Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2019. Uvedené údaje sú k 30. 06. 2020. Modul: počítačová podpora návrhu a výroby Zamestnaní: 85% Pracujúci na dohodu: 4% SZČO: 0% Na materskej dovolenke: 0% Nezamestnaní: 0% Pokračujúci v štúdiu: 8% Ostatní: 4% https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2305T15&year=2019 Modul: výrobné zariadenia a systémy Zamestnaní: 93% Pracujúci na dohodu: 0% SZČO: 0% Na materskej dovolenke: 0% Nezamestnaní: 0% Pokračujúci v štúdiu: 7% Ostatní: 0% https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2329T04&year=2019 Moduly: počítačová podpora návrhu a výroby / výrobné zariadenia a systémy Zamestnaní: 85% / 93% Pracujúci na dohodu: 4% / 0% SZČO: 0% / 0% Na materskej dovolenke: 0% / 0% Nezamestnaní: 0% / 0% Pokračujúci v štúdiu: 8% / 0% Ostatní: 4% / 0% https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2305T15&year=2019 https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2329T04&year=2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Doplňujúce informácie

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.01.2024 - 31.05.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  19.01.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
115


Aktuálny počet podaných prihlášok:
57


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

budú automaticky vygenerované po podaní elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 22.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje