Priemyselné manažérstvo

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Priemyselné manažérstvo so zameraním na plánovanie, navrhovanie, implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov. Má základné vedomosti z prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a špecifické vedomosti z oblasti priemyselného manažérstva so zameraním na manažment podniku, manažment výroby a podnikové hospodárstvo, v oblasti operačnej a systémovej analýzy, logistiky, personálneho, investičného, finančného, inovačného, informačného manažmentu. Absolvent bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho (doktorandského) stupňa. Uplatnenie nájde v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností, s uplatnením progresívnych nástrojov, metód a techník priemyselného inžinierstva. Dokáže integrovať a optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie. Nájde uplatnenie ako manažér výroby, kvality, HR manažér, špecialista v oblasti ergonómie, podnikovej logistiky, podnikových financií, controllingu, či projektový alebo procesný inžinier. Absolvent je pripravený na štúdium v nadväzujúcom študijnom programe doktorandského štúdia a na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí priemyselného inžinierstva. Na základe portálu https://uplatnenie.sk/ podľa dostupných informácii z roku 2019 86% absolventov modulu PMA, ktorý je v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo je zamestnaných, 3% tvoria SZČO (samostane zárobkovo činná osoba), 4% absolventov je nezamestnaných a 6% pokračuje v štúdiu na 3. stupni resp. na inej VŠ. V rámci modulu PPP je to nasledovné: 85% sú zamestnaní, 3% sú SZČO, 3% sú na materskej dovolenke, 6% pracuje v zahraničí alebo sú dobrovoľne nezamestnaní.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Doplňujúce informácie

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

  • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.01.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
125


Aktuálny počet podaných prihlášok:
91


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

budú automaticky vygenerované po podaní elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje