Integrovaná bezpečnosť

Absolvent získa vedomosti a zručnosti z technických a technologických vied so zameraním na zaistenie bezpečnosti v oblasti výrobných technológií, pracovného prostredia a bezpečnosti nakladania s nebezpečnými látkami a predmetmi. Absolvent je kvalifikovaný pre analýzu problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je schopný navrhovať, implementovať a spravovať systém a schopný aplikovať vedomosti do iných systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent je schopný analyzovať riziká a navrhnúť vhodné preventívne bezpečnostné opatrenia pre prijateľnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Absolvent môže pracovať v priemysle a službách, v oblasti inšpekcii práce, v príslušných profesiách v štátnej resp. verejnej správe a pri spracovaní dokumentov pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých organizáciách. Absolvent bude užitočný v procese vytvárania bezpečnosti a zdravého pracovného a životného prostredia v produktívnej a tiež v neproduktívnej oblasti.

Uplatnenie absolventov
Absolvent môže pracovať ako bezpečnostný technik v priemysle, organizáciách štátnej a verejnej správy, poisťovacích spoločnostiach alebo ako poradca v inžinierskych organizácií zaoberajúcich sa projektovaním a hodnotiacich bezpečnostné systémy. Bude úspešne prispievať k vytváraniu bezpečného a zdravého pracovného prostredia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Dennou formou možno študovať  v Trnave, alebo vo výučbových strediskách Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice. Vo výučbových strediskách sa uskutočňuje výučba prvé dva semestre (jeden akademický rok). V ďalšom roku pokračuje výučba v Trnave. Vo vyučovaní sa aplikuje metóda prezenčná a kombinovaná (dištančno-prezenčná), pri ktorej sa nevyžaduje každodenná prítomnosť študenta v priestoroch školy. Kombinovaná metóda sa odporúča uchádzačom, ktorí majú záujem o štúdium popri zamestnaní. 

Prvý stupeň:

 • Bakalárske denné štúdium v trvaní 3 rokov,  končí štátnou skúškou a  absolventom sa udeľuje akademický titul „bakalár" (Bc). Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky  môže absolvent- bakalár  ďalej pokračovať v štúdiu na druhom stupni, alebo odísť z fakulty.
 • V priebehu tretieho ročníka sa môžu študenti prihlasovať na inžinierske študijné programy, ak sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

Druhý stupeň:

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

na základe výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdiaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov počas stredoškolského štúdia. Výhodou pre uchádzača je maturitná skúška z profilujúcich predmetov: matematika, fyzika alebo chémia. • Podanie prihlášky na štúdium

  09.01.2023 - 30.04.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  07.06.2023 - 31.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Aktuálny počet podaných prihlášok:
78


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • vysvedčenie z posledného ročníka strednej (papierová forma)
 • zostava známok alebo vysvedčenia za prvé tri roky strednej školy (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

budú uchádzačovi vygenerované pri založení elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marianna Michelková – marianna.michelkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje