Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Absolvent získa rozsiahle vedomosti z teoretických a aplikovaných vedných disciplín, aby poznal zákonitosti priebehu, technologických, informatizačných, automatizačných a riadiacich procesov. Bude mať poznatky z oblasti teórie systémov, automatizácie procesov, automatizačných prostriedkov, počítačovej techniky, programovania, spracovania a prenosu informácií, modelovania a simulácie, informačných systémov, systémov reálneho času, systémov pre vizualizáciu procesov, systémov pre podporu rozhodovania, integrácie systémov. Bude schopný analyzovať; navrhovať a udržiavať rozsiahle systémy informačných technológií a špecifických informačných systémov pre riadenie procesov. Nájde uplatnenie v oblasti rozvoja, navrhovania informačných a riadiacich systémov v priemyselných podnikoch, v projekčných a poradenských inštitúciách pre vývoj informačných, riadiacich aj telekomunikačných systémov, v softvérových firmách a tiež na školách a vedecko-výskumných inštitúciách.

Uplatnenie absolventov
Absolvent je pripravený pre široké spektrum povolaní. Uplatní sa nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a výskumných inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov a tiež na školách a vzdelávacích inštitúciách. Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle patrí medzi najperspektívnejšie vysokoškolské odbory vzdelania v Slovenskej republike. V súčasných trendoch trhu práce patrí medzi odbory vzdelania s najvyšším uplatnením. Vedie v celkových priečkach mzdového ohodnotenia, miery zamestnania sa, práce v odbore i perspektíve uplatnenia sa odboru na trhu práce v najbližších 5 rokoch (92/100 Mzdy, 93/100 Zamestnanie sa, 82/100 Práca v odbore, 92/100 Perspektíva v budúcnosti). https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi V roku 2019 z celkového počtu 55 absolventov študijného programu fakulty 82% absolventov skončilo v zamestnaní, 7% ako SZČO, 5% pokračovalo v štúdiu a 2% boli nezamestnaní, pričom 66% absolventov zostalo v Bratislavskom kraji, 17% v Trnavskom kraji a 12% v Trenčianskom kraji. Celkovo 71% absolventov zostáva pracovať vo vyštudovanom odbore vzdelania. Medzi najčastejšie odvetvia, v ktorých zostávajú absolventi pracovať, patrí: Priemyselná výroba (40%), Informácie a komunikácia (28%), Odborné, vedecké a technické činnosti (8%). Najčastejšie zamestnania, v ktorých zostávajú absolventi pracovať: Aplikační programátori (30%), Elektroinžinieri a špecialisti energetici (10%), Strojárski špecialisti (5%). https://uplatnenie.sk/ Na ilustráciu vynikajúcej uplatniteľnosti absolventov uvádzame výsledky prieskumu uplatnenia absolventov II. stupňa štúdia realizovaného na MTF STU v akademickom roku 2018/2019. Respondenti vyplnili dotazník v deň promócií. Návratnosť dotazníka študijného programu AIPP bola 56%. Až 88% respondentov uviedlo, že si už prácu našlo, pričom 76% absolventov uviedlo, že práca súvisí s odborom, ktorý študovali.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Doplňujúce informácie

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

  • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.01.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Aktuálny počet podaných prihlášok:
59


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

budú automaticky vygenerované po podaní elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje