Výrobné technológie a výrobný manažment

Absolventi tohto programu rozumejú teoretickým a praktickým problémom výrobných technológií a výrobného manažmentu. Oni sú schopní kreatívne riešiť úlohy v oblasti výroby a výrobného manažmentu, manažmentu kvality, nájsť nové progresívne riešenia problémov v priemyselnej výrobe, používať moderné informačné systémy a nástroje výrobného manažmentu, vrátane technickej a manažérskej angličtiny. Absolventi sú pripravení buď pokračovať v štúdiu na treťom stupni štúdia alebo sa uplatniť na trhu práce s vedomosťami a poznatkami, ktoré môžu využiť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a riadenia a hodnotenia kvality technologických procesov a výrobkov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment sa uplatní v oblasti konštrukčnej, technologickej a projektovej prípravy výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako výrobný technológ, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, člen alebo vedúci vývojových tímov, koordinátor výroby, kontrolór kvality alebo projektový manažér. Podľa www.uplatnenie.sk zameranie / modul Obrábanie a tvárnenie študovalo 86 % mužov a 14 % žien. Zamestnalo sa 100 % absolventov tohto modulu. Najviac boli obsadené pozície, ako strojárski špecialisti, analytici v oblasti riadenia a organizácie práce a strojárski technici. Zameranie / modul Výrobné technológie a výrobný manažment študovalo 46 % mužov a 54 % žien. Zamestnalo sa 69 % absolventov tohto modulu. Najviac boli obsadené pozície, ako strojárski špecialisti, pomocní pracovníci vo výrobe a pozície kontrolórov a kvalitárov. Zameranie/modul Zváranie a spájanie študovalo 73 % mužov a 27 % žien. Zamestnalo sa 100 % absolventov tohto modulu. Najviac boli obsadené pozície, ako strojárski technici, strojárski špecialisti, pracovníci v energetike.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Doplňujúce informácie

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

  • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.01.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
180


Aktuálny počet podaných prihlášok:
29


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

budú automaticky vygenerované po podaní elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje