Progresívne materiály a materiálový dizajn

Absolvent študijného programu je oboznámený s vedeckými metódami výskumu, procesmi a postupmi riešenia v oblasti použitia technických materiálov, taktiež aj s princípmi individuálnej a tímovej výskumnej práce. Chápe vzťahy v reťazci materiálový výskum – vývoj – výroba – využitie -recyklácie, ako aj právne a environmentálne aspekty použitia nových materiálov a výrobkov z nich. Je pripravený založiť vlastné výskumné aktivity, prípadne ihneď vstúpiť na trh práce ako výskumný pracovník vo výskumných ústavov, univerzitách a veľkých priemyselných podnikoch zameraných na výrobu materiálov a / alebo spracovanie materiálu, polotovarov alebo finálnych produktov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu disponuje kombináciou znalostí z materiálového inžinierstva, strojárenských technológií a disciplín riadenia zdrojov. Je zárukou zaujímavého a veľmi žiadaného profilu absolventov, ktorí nachádzajú uplatnenie v širokom spektre priemyselných podnikov, a to najmä vo vedúcich pozíciách technických a výrobných útvarov. V rámci osvojených kľúčových kompetencií je absolvent schopný ďalej rozvíjať a aplikovať získané znalosti nie len v oblasti klasického pohľadu na výrobné a materiálové inžinierstvo, ale i moderné oblasti zamerané na inteligentné priemyslové systémy v rámci trendu „Industry 4.0“, Absolvent je schopný komplexne riešiť, objektívne hodnotiť a formulovať dosiahnuté pôvodné výsledky zadanej vedecko-výskumnej úlohy. Je schopný tieto výsledky prezentovať, a to i v medzinárodnom meradle. Výskumno-vývojové problémy je schopný riešiť s prihliadnutím k evaluácii, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti vzniknutých priemyselných produktov a technológií. Takto vybavení absolventi majú uplatnenie napríklad v priemyselnom výskume a vývoji, pri navrhovaní a zavádzaní nových technológií, v akademické sfére a v ďalších inštitúciách zaoberajúcich sa vedou, výskumom, vývojom a inováciami v tuzemskom i medzinárodnom meradle.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

The admission procedure to PhD. Study at STU MTF comprises the entrance examination which is obligatory for all applicants. More informationPodmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD., bohuslava.juhasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

The entrance exam consists of a written test in the English language and an oral exam. The result of the entrance exam is expressed by a score-based assessment which is the sum of the score achieved in the entrance exam, study results achieved and professional activities.Forma prijímacej skúšky

written and oral More information  • Podanie prihlášky na štúdium

    19.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Prílohy
  • CV (papierová forma)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (papierová forma)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2000 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje