Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (FŠT TnUAD) vznikla v roku 1997 rozhodnutím Národnej rady SR. Podnetom pre jej založenie bola potreba vytvoriť študijné odbory z oblasti špeciálnej techniky, ktoré po rozdelení Československa neboli vyučované na slovenských univerzitách.

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou strojárskeho zamerania. V oblasti výchovy a vzdelávania je orientovaná na konštrukciu, výrobu a spoľahlivosť špeciálnej a mobilnej techniky, oblasť technických materiálov, technologických procesov, výrobného manažmentu a komplexného riadenia výrobných procesov v strojárskej výrobe. Pre automobilový priemysel vychováva fakulta odborníkov pre servisy a opravovne automobilov ako aj manažérov alebo operátorov výroby.

Fakulta špeciálnej techniky počas svojej existencie významne posilnila svoje postavenie v sieti strojárskych fakúlt tak doma, ako aj v zahraničí. Významne napreduje aj medzi hospodárskymi štruktúrami v rámci celého Slovenska. Spolupracuje aj s viacerými fakultami v zahraničí. Tieto záväzky umožňujú fakulte širokú spoluprácu v oblasti pedagogiky, vedy a aplikačnej činnosti. Snaha FŠT je presunúť ťažisko vedecko-výskumnej činnosti na medzinárodné projekty, projekty KEGA, VEGA a APVV. Významne sa podieľa aj na riešení aplikačných úloh pre prax.

Fakulta prostredníctvom svojich študijných programov pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR. Pracovný potenciál absolventov je žiadaný v akejkoľvek strojárskej, výrobnej alebo opravárenskej sfére, v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov, ako aj informačných  technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Využívame zložité kombinované komplety z vozidiel, nadstavieb a prídavných zariadení, vysoký podiel hydrauliky a elektroniky, riadiace a komunikačné zariadenia, moderné učebne a laboratóriá s nadštandardnými parametrami.

Prijímacie konanie

Servis a opravy automobilov Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.09.2024
Termín skúšky: 20.09.2024 – 20.09.2024

Špeciálna strojárska technika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.09.2024
Termín skúšky: 20.09.2024 – 20.09.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie študentov Fakulty špeciálnej techniky je zabezpečené v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. K dispozícii sú štandardné 2-lôžkové izby.

Aktuálne informácie ohľadne ubytovania sa každoročne zverejňujú na univerzitnej stránke, www.tnuni.sk, v sekcii pre Študentov - Ubytovanie.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch fakulty. Študenti majú možnosť zakúpiť si obedy.

Ostatné služby

Univerzitná knižnica: http://kniznica.tnuni.sk/index.php?id=aktuality&no_cache=1

Univerzitné pastoračné centrum: http://tnuni.sk/univerzita/celouniverzitne-pracoviska/univerzitne-pastoracne-centrum/ ; http://www.upctn.sk/

Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami: http://cp.tnuni.sk/ ; http://cp.tnuni.sk/index.php/identifikacia-barier/proces-prijimacieho-konania

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na FŠT: PaedDr. Mgr. Erika Hujová, PhD.; kontakt:  erika.hujova@tnuni.sk; telefón: 032/7400231

Spevácky zbor TnUAD: http://tnuni.sk/univerzita/celouniverzitne-pracoviska/spevacky-zbor-tnuad/o-zbore/

Univerzitný folklórny súbor Družba: http://tnuni.sk/univerzita/celouniverzitne-pracoviska/univerzitny-folklorny-subor-druzba-pri-trencianskej-univerzite-alexandra-dubceka-v-trencine/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská (katarina.zitnanska@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 02.02.2024 11:49

Upozorniť na neaktuálne údaje