Údržba špeciálnej mobilnej techniky

Uplatnenie absolventov
Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu Údržba špeciálnej mobilnej techniky má ucelené vedomosti z oblasti komplexnej starostlivosti o špeciálnu mobilnú techniku v priebehu inštalácie, používania a ukončenia technického života. Ovláda konštrukčné princípy špeciálnej mobilnej techniky, zásady prevádzky, prejavy zhoršenia technického stavu, metódy a postupy riadenia prevádzkovej spoľahlivosti, údržby a diagnostiky. Disponuje poznatkami o cieľoch, štruktúre a činnostiach servisných a opravárenských systémov, vrátane manažérskych a ekonomických prístupov. Je schopný tvorivým spôsobom uplatňovať svoje vedomosti pri navrhovaní a projektovaní systémov a úloh prevádzky, bežnej údržby, opráv, inšpekčnej činnosti a obnovy. Dokáže riešiť technické a organizačné problémy komplexnej starostlivosti a jej podsystémov. Dokáže aplikovať metódy systémovej a operačnej analýzy, simulačného modelovania, počítačom podporovaného konštruovania, projektového manažmentu k riešeniu technických a organizačných úloh komplexnej starostlivosti. Dokáže využívať systémový prístup pri analýze technických problémov, formulovať úlohy, využívať efektívne metódy a postupy riešenia tímovým spôsobom.

Absolvent druhého stupňa študijného programu Údržba špeciálnej mobilnej techniky nájde uplatnenie v oblastiach navrhovania, projektovania a riadenia zložitých systémov komplexnej starostlivosti organizácií využívajúcich mobilnú techniku (bezpečnostné zložky, krízový manažment, dopravné a stavebné organizácie, a pod.). Bude schopný pracovať v projektovaní komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave prevádzky, údržby a logistiky. Uplatnenie nájde aj v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so špeciálnou mobilnou technikou a jej komponentmi.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Termín podania prihlášky na štúdium : do 30.06.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výberového konania
Prihlášku je možné podať prostredníctvom: https://e-prihlaska.tnuni.sk
Ukončené bakalárske vzdelanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na II. stupeň štúdia.


Doplňujúce informácie
Termín podania prihlášky na štúdium : do 30.06.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výberového konania
Prihlášku je možné podať prostredníctvom: https://e-prihlaska.tnuni.sk
Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho vzdelania a po splnení všetkých náležitostí.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Prijímacie konanie bude formou výberového konania na základe výsledkov ukončeného bakalárskeho vzdelania.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: studijne.fst@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Termín podania prihlášky na štúdium : do 30.06.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výberového konania
Prihlášku je možné podať prostredníctvom: https://e-prihlaska.tnuni.sk
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:
Povinné prílohy prihlášky:
• absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FŠT TnUAD v Trenčíne): kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
• Tohoroční absolventi doručia kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
• Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Dekan FŠT TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden odbor a jednu formu štúdia.
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.

Forma prijímacej skúšky
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • Dodatok k diplomu z I.stupňa (papierová forma)
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 24.04.2024 12:05

Upozorniť na neaktuálne údaje