Servis a opravy automobilov

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda výpočtové postupy v oblasti matematiky, fyziky a mechaniky tuhých telies. Zároveň má vedomosti z oblasti konštrukcie automobilov, autodiagnostiky, teórie spoľahlivosti, technickej diagnostiky, systémov riadenia technických a organizačných procesov. Je schopný navrhovať jednoduché konštrukčné celky s využitím moderných počítačových softvérov. Rozumie princípom základnej stavby kovových materiálov a zliatin a súvislostí s ich vlastnosťami. Ovláda základné postupy tepelného spracovania a povrchovej úpravy kovových materiálov. Má vedomosti v oblasti plastov a kompozitov, používaných v automobilovom priemysle, vrátane skúšania ich vlastností.  Disponuje vedomosťami z oblasti elektrotechniky a mechatroniky. Má prehľad v oblasti výrobných a opravárenských technológií v automobilovom priemysle a strojárskej metrológie. 

Dokáže posúdiť technický stav automobilov vrátane predikcie porúch a aplikácie princípov komplexnej starostlivosti. Vie hodnotiť a riadiť procesy servisu a opráv automobilov, navrhovať technické a organizačné zmeny, určovať technológiu a rozsah bežnej údržby, renovácii a opráv. Dokáže zvoliť vhodnú metódu pre meranie a hodnotenie kvality výroby a súvisiacich vlastností materiálov. Aplikuje princípy základných metód konštruovania súčiastok, rieši konštrukčné úlohy, ovláda postupy na spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov. Identifikuje vzájomné interakcie strojných súčastí a aplikuje výpočtové postupy na konkrétne problémy a úlohy v oblasti automobilového priemyslu. 

Absolvent posudzuje návrh, vývoj, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu automobilov a ich súčastí. Vie navrhnúť vhodnú technológiu a materiál pre opravu a renováciu automobilových komponentov na základe stanovených požiadaviek a funkcie súčiastky. Posudzovať kvalitu výrobkov a realizovať metrologické úlohy vo výrobe a procese starostlivosti. Je schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku meracích, diagnostických a testovacích systémov, ktoré sú potrebné na analýzu procesov overovania technických systémov automobilov. Analyzuje možnosti ekonomických a technických riešení funkčných celkov automobilov. 

Vie komunikovať a poskytovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia v rámci odbornej verejnosti. Tvorí a analyzuje výkresovú dokumentáciu, technické správy a postupy a to aj v cudzom jazyku.

Absolvent je schopný zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti reflektujúc na technologický vývoj v automobilovom priemysle. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti rôznymi formami prezenčného a dištančného vzdelávania či samoštúdia.  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR
- základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 Zákona o VŠ). Uchádzač ho doloží k prihláške overeným maturitným vysvedčením,  najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium,
- ďalšie podmienky prijatia na štúdium (§ 57 Zákona o VŠ) sú definované splnením a doložením podkladov aspoň jednej z nasledovných možností:
a)   uchádzač z gymnázia a stredných škôl technického zamerania, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,95 vrátane;
b)  uchádzač, ktorý maturoval z matematiky alebo fyziky s hodnotením nie horším ako 3;
c)   uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov;
d) uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahol percentil aspoň 30. Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.sk .Podmienky pre zahraničných študentov

2. Pre zahraničných uchádzačov
- základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR. Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na: https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/. Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr  však ku dňu zápisu na štúdium.
- ďalšou podmienkou pre zahraničných uchádzačov je preukázanie jazykovej zdatnosti absolvovanín testu NPS zo všeobecných študijných predpokladov s výsledkom percentil aspoň 15 a splnením a doložením podkladov aspoň jednej z uvedených možnosti: 
a)   uchádzač z gymnázia a stredných škôl technického zamerania, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,95 vrátane;
b)  uchádzač, ktorý maturoval z matematiky alebo fyziky s hodnotením nie horším ako 3;
c)   uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov.
- absolvovaním testu NSP zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s výsledkom percentil aspoň 30.
Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.sk .

3. Pre zahraničných uchádzačov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, základnú podmienku prijatia na bakalárske štúdium možno preukázať čestným vyhlásením a testom NPS zo všeobecných študijných predpokladov (§ 56 ods. 2 Zákona o VŠ), pričom dosiahol percentil aspoň 30. Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium. Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.sk .Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk 
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzač pošle poštou len povinné prílohy k prihláške:
- Notárom alebo úradom (nie strednou školou) overené kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka strednej školy. 
- Zahraniční študenti zašlú overené kópie koncoročných vysvedčení z posledných 3 rokov štúdia na strednej škole, ktoré budú preložené do slovenského jazyka.
- Notárom alebo úradom (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
- Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka a overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
- Notárom alebo úradom overenú kópiu dokladu o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole (nostrifikáciu), predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium.  Vo výnimočnej situácii, ak ide o osobu, ktorej bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa čl. 8 ods. 1 Študijného poriadku možno preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium čestným vyhlásením a výsledkom testu všeobecných študijných predpokladov. 

Upozornenie pre uchádzačov
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden študijný program.
V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude prihláška zaradená do výberového konania.
Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium.  
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom  prihlášky „uložená“.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • Vysvedčenie z 1. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
  • Vysvedčenie z 2. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
  • Vysvedčenie z 3. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
  • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Nostrifikácia (papierová forma)
  • Certifikát (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk .

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 14.09.2023 07:57

Upozorniť na neaktuálne údaje