Servis a opravy automobilov

Uplatnenie absolventov
Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Servis a opravy automobilov dokáže riešiť problémy súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti automobilov komplexnou starostlivosťou od zavedenia do prevádzky až po jej ukončenie. Má základné teoretické vedomosti a poznatky všeobecného technického základu ako aj prakticky orientované vedomosti z konštrukcie automobilov, technickej prevádzky alebo logistiky.
Absolvent dokáže posudzovať technický stav automobilov, hodnotiť procesy servisu a opráv, navrhovať technické a organizačné zmeny, využívať meraciu a výpočtovú techniku, riadiť činnosti servisných a opravárenských služieb.
Okrem technických a profesijných zručností získa aj právne, ekonomické, ekologické a podnikateľské vedomie a prístupy k riešeniu úloh servisnej a opravárenskej praxe. Dokáže tímovo pracovať a komunikovať s profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení komplexnej starostlivosti.

Absolvent sa uplatní ako manažér údržby, servisov a opravovní automobilov a vo všetkých dopravných podnikoch a organizáciách, ktoré využívajú automobilovú techniku. Je pripravený pracovať v oblasti služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými dielmi, prevádzkovými hmotami a komoditami, ale môže pôsobiť aj ako samostatný podnikateľ v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov.
Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
1. Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR
- základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 Zákona o VŠ). Uchádzač ho doloží k prihláške kópiou maturitného vysvedčenia, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.


Doplňujúce informácie
Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a po splnení všetkých náležitostí.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Prijímacie konanie bude formou výberového konania na základe výsledkov počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky zo strednej školy ako aj odborných aktivít zo strednej školy.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: studijne.fst@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez
https://e-prihlaska.tnuni.sk.

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzač pošle poštou len povinné prílohy k prihláške:
- kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka strednej školy,
- zahraniční študenti zašlú kópie koncoročných vysvedčení z posledných 3 rokov štúdia na strednej škole, ktoré budú preložené do slovenského jazyka,
- kópiu maturitného vysvedčenia,
- tohoroční maturanti doručia kópiu vysvedčenia z posledného ročníka a kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium,
- kópiu dokladu o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole (nostrifikáciu), predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. Vo výnimočnej situácii, ak ide o osobu, ktorej bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa čl. 8 ods. 1 Študijného poriadku možno preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium čestným vyhlásením a výsledkom testu všeobecných študijných predpokladov.

Upozornenie pre uchádzačov!
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden študijný program.
V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude prihláška zaradená do výberového konania.
Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium.
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.

Forma prijímacej skúšky
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.

Testy
Bez testov.

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2024 - 15.09.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.09.2024 - 20.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • Certifikát (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Nostrifikácia (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 1. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 2. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 3. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 12:01

Upozorniť na neaktuálne údaje