Strojárske technológie a materiály

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Strojárske technológie a materiály v odbore Strojárstvo má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky umožňujúce vedecký prístup k riešeniu problematiky odboru. Absolvent má rozšírené znalosti a zručnosti z oblasti metalurgie, progresívnych technológií spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov, riadenia kontroly kvality výroby a metrológie. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, má znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárstve so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov.

Absolventi doktorandského študijného programu Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie ako vedeckí pracovníci vo vedecko-výskumných inštitúciách, vývojových pracoviskách v SR aj zahraničí, ale aj v pedagogickom zbore vysokých škôl technického zamerania. Absolventi nájdu uplatnenie aj ako odborní a riadiaci pracovníci priemyslu a štátnej správy, ktorí budú využívať a používať výsledky vedeckej činnosti a komunikovať s vedeckými inštitúciami.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na III. stupeň.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez

https://tnuni.sk/uchadzaci/pokyny-pre-vyplnenie-elektronickej-prihlasky/. E-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky.
Povinné prílohy prihlášky:
• absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FŠT TnUAD v Trenčíne): úradne overené kópie dokladov o ukončení inžinierskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
• Doklad o uznaní Ing. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň prijímacieho pohovoru (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.Doplňujúce informácie

Uchádzač si môže podať len jednu prihlášku na jednu vypísanú tému doktorandských dizertačných prác.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

1. Predĺženie životnosti hlavní strelných zbraní deponovaním tvrdých nanoštrukturovaných povlakov metódou HiPIMS. Školiteľ: doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.

2. Štrukturálne a napäťové stavy v materiáli pri zváraní vysokopevnostných materiálov v ochrannej atmosfére. Školiteľ: doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING

3. Degradácia materiálu v teplotnej zóne pri zváraní vysokopevných materiálov. Školiteľ: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

4. Zvariteľnosť vybraných materiálov vodíkových tlakových systémov. Školiteľ: doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.

Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie k uznaniu dokladov o vzdelaní https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD

tel.: 032/7400231, e-mail:beata.kopilakova@tnuni.sk


Ing. Katarína Žitňanská

tel.: 032/7400270, e-mail:katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška bude formou pohovoru, kde sa preveria odborné vedomosti uchádzača prezentované prostredníctvom rámcového projektu k vybranej téme, rozpravou k vybranej téme, motiváciou uchádzača a pod. a overí sa úroveň ovládania cudzieho jazyka.

  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail:

maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 02.06.2022 15:08

Upozorniť na neaktuálne údaje