Strojárske technológie a materiály

Uplatnenie absolventov
Absolvent doktorandského študijného programu Strojárske technológie a materiály v odbore Strojárstvo má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky umožňujúce vedecký prístup k riešeniu problematiky odboru. Absolvent má rozšírené znalosti a zručnosti z oblasti metalurgie, progresívnych technológií spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov, riadenia kontroly kvality výroby a metrológie. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, má znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a vývoj nových technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárstve so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov.

Absolventi doktorandského študijného programu Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie ako vedeckí pracovníci vo vedecko-výskumných inštitúciách, vývojových pracoviskách v SR aj zahraničí, ale aj v pedagogickom zbore vysokých škôl technického zamerania. Absolventi nájdu uplatnenie aj ako odborní a riadiaci pracovníci priemyslu a štátnej správy, ktorí budú využívať a používať výsledky vedeckej činnosti a komunikovať s vedeckými inštitúciami.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Termín podania prihlášky na štúdium : do 31.07.2024
Konanie prijímacej skúšky: 08/2024
Prihlášku je možné podať prostredníctvom: https://e-prihlaska.tnuni.sk
Ukončené inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na III. stupeň.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti uchádzača vysvetliť prijímacej komisii obsah, metódy riešenia, štruktúru a predpokladané výsledky vybranej dizertačnej práce.
Súčasťou prijímacieho pohovoru je prezentácia uchádzačom pripravenej písomnej práce k vybranej téme dizertačnej práce a vedeckej rozpravy.
V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku.

Doplňujúce informácie
Termín podania prihlášky na štúdium : do 31.07.2024
Konanie prijímacej skúšky: 08/2024
Prihlášku je možné podať prostredníctvom: https://e-prihlaska.tnuni.sk
Dekan FŠT TnUAD menuje výberovú komisiu, ktorá bude zložená z predsedu a členov komisie. Tá následne preverí splnenie podmienok žiadateľov.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie. Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré dostane písomne ​​spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Uchádzač môže podať len jednu prihlášku na FŠT TnUAD.
Uchádzač má možnosť si sám skontrolovať, či je jeho prihláška evidovaná na základe informácií zverejnených na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI evidencia prihlášky v Akademickom informačnom systéme.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: studijne.fst@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Termín podania prihlášky na štúdium : do 31.07.2024
Konanie prijímacej skúšky: 08/2024
Prihlášku je možné podať prostredníctvom: https://e-prihlaska.tnuni.sk
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:
Povinné prílohy prihlášky:
• absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FŠT TnUAD v Trenčíne): kópie dokladov o ukončení inžinierskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
• Doklad o uznaní Ing. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň prijímacieho pohovoru (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Dekan FŠT TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku.
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • Dodatok k diplomu z II.stupňa (papierová forma)
  • Diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma)
  • Projekt v SJ (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 2.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 12.07.2024 12:05

Upozorniť na neaktuálne údaje