Špeciálna strojárska technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent disponuje odbornými vedomosťami z oblasti progresívnych konštrukčných materiálov a hodnotenia ich vlastností v špecifických podmienkach, konštrukčných procesov a inovatívnych technológií.  

Rozumie princípom hlavňových zbraní, balistiky. Má prehľad o výrobe, skúšaní a skladovaní munície.

Rozumie súvislostiam, mechanizmom a princípom pri riešení tém z oblasti degradačných procesov a medzných stavov materiálov.  

Vie identifikovať a formulovať problémy v procese projektovania, simulácií metódou konečných prvkov, konštruovania, CAD-CAM systémov v oblasti strojárskej výroby.  

Rozumie princípom činnosti elektronických systémov, používaných v špeciálnej technike, dokáže identifikovať poruchy v systéme aj v súvislosti s ich elektromagnetickou kompatibilitou. Dokáže implementovať a optimalizovať základné algoritmy a postupy pre spracovanie analógových a digitálnych signálov.

Analyzuje konštrukčné, technologické a výrobné procesy v strojárstve s aplikáciou na špeciálnu strojársku techniku, posudzuje technologickú stránku konštrukčného návrhu. 

Absolvent má schopnosti modelovať a simulovať ním navrhované konštrukcie špeciálnej mobilnej techniky z hľadiska prevádzkového zaťaženia prostredníctvom MKP. 

Demonštruje výrobné, technologické a montážne procesy. 

Predikuje voľbu materiálu z pohľadu komplexných výrobných a úžitkových vlastností konštrukčnej súčasti.  

Rieši problémy integrovaním komplexných znalostí a vyvodzuje závery a odporúčania. 

Absolvent dokáže svoje metódy, navrhované racionálne riešenia a výsledky komunikovať pred odborným publikom s dôrazom na inovačné a environmentálne riešenia a to aj v cudzom jazyku.  

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, rozhodnosti, tímovosti a adaptácie v priemyselnej praxi.  Je pripravený na ďalšie vzdelávanie a profesionálny vývoj. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR je základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore strojárstvo. Podmienky pre zahraničných študentov

2. Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR. Ďalej sa vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí. Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú dostupné na: https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/.
 Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov je preukázanie jazykovej zdatnosti absolvovaním testu zo všeobecných študijných predpokladov a dosiahnutím percentil aspoň 15. Uchádzač môže test vykonať v ktoromkoľvek aktuálnom termíne zo všeobecných študijných predpokladov a získa percentil, určený podmienkou prijatia. Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.sk/nps. Svoj výsledok uchádzač fakulte dokladá predložením certifikátu (v papierovej alebo elektronickej podobe) o absolvovaní NPS.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky (úradne overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia):
diplom (netýka sa absolventov FŠT),
vysvedčenie o štátnej skúške (netýka sa absolventov FŠT),
dodatok k diplomu (netýka sa absolventov FŠT).
Tohoroční absolventi doručia úradne overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Prijímacia komisia preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium. Rozhodnutie dekanky fakulty o prijatí alebo neprijatí na štúdium uchádzač dostane písomnou formou. Uchádzač spolu s  rozhodnutím dekanky o prijatí na štúdium dostane všetky potrebné informácie o uskutočnení zápisu do 1. ročníka.  Zároveň bude vyzvaný, aby v elektronickom systéme AIS2 potvrdil elektronickú návratku, v ktorej potvrdí záujem o štúdium na FŠT TnUAD.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanke fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 14.09.2023 07:58

Upozorniť na neaktuálne údaje