Strojárske technológie a materiály

Uplatnenie absolventov

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti a experimentálne znalosti v oblasti materiálových vied, výrobných technológií, tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov.

Má vedecké, experimentálne a simulačné poznatky v kľúčových predmetoch materiálových vied a technologických procesov; chovania materiálov v podmienkach mechanického, tepelného alebo korózneho namáhania a vlastností vo väzbe na ich štruktúru.  

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore s ohľadom na komplexné interdisciplinárne súvislosti, dané nielen technickými, ale aj etickými, ekonomickými a environmentálnymi hľadiskami; 

využíva teoretické vedomosti a počítačom podporované technické prostriedky pre ďalší vývoj materiálových a technologických vied.

Aplikuje získané teoretické poznatky a výsledky vlastného výskumu v  technických oblastiach a zameraniach na strojársky priemysel; v pozíciách súvisiacich s technickou a technologickou prípravou výroby.

Vie prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v príslušných odborných kruhoch doma a v zahraničí;  publikuje odborné príspevky v medzinárodných vedeckých databázach; organizuje vedecké fóra na prezentáciu výsledkov. 

Pedagogická prax predurčuje absolventa aj na zručnosti, súvisiace s výchovou a pedagogickou činnosťou.

Je zodpovedný za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu.

Je pripravený na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť. Vytvára väzby výskum-vývoj-aplikácia v praxi.

Je schopný formulovať a realizovať výskumné projekty teoretickej alebo praktickej povahy; rozvíjať, samostatne riešiť náročnejšie inžinierske problémy v praxi. Je schopný viesť tím.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie podmienok prijímacieho konania na III. stupeň.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://tnuni.sk/uchadzaci/pokyny-pre-vyplnenie-elektronickej-prihlasky/
E-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky.
Povinné prílohy prihlášky:
• absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FŠT TnUAD v Trenčíne): úradne overené kópie dokladov o ukončení inžinierskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
• absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu.
Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.Doplňujúce informácie

Uchádzač si môže podať len jednu prihlášku na jednu vypísanú tému doktorandských diertačných prác.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2023/2024Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie k uznaniu dokladov o vzdelaní https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Doklad o uznaní Ing. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň prijímacej skúšky. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD. - tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk

Ing. Katarína Žitňanská - tel.: 032/7400270, e-mail:katarina.zitnanska@tnuni.skForma prijímacej skúšky

Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z pohovoru a odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky z predchádzajúceho štúdia a iné činnosti (aktívna účasť na študentskej vedeckej konferencii, študentskej vedeckej odbornej činnosti, súťažiach a pod.) a overí sa úroveň ovládania cudzieho jazyka. • Podanie prihlášky na štúdium

  20.07.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.08.2023 - 25.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt dizertačnej práce (papierová forma)
 • zoznam publikačnej, prípadne inej odbornej činnosti (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 11:48

Upozorniť na neaktuálne údaje